Found: 22,995  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาทั่วไป โรเบิร์ต อี. ซิลเวอร์แมน [Text].
ชื่อผู้แต่งซิลเวอร์แมน, โรเบิร์ต อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จามจุรีโปรดักส์ 2545.
เลขเรียกBF 38 ซ11จ,150 ซ331จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาธุรกิจ ศรัญญา นาเหนือ [Text]
ชื่อผู้แต่งศรัญญา นาเหนือ
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2560.
เลขเรียก158.7 ศ171จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาพาสนุก / ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
ชื่อผู้แต่งธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วลี, 2527.
เลขเรียกBF636 ธ677,150 ธ 883 จ 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคำสอนของนักจิตวิทยาคนสำคัญ / เดโช สวนานนท์.
ชื่อผู้แต่งเดโช สวนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2526.
เลขเรียกBF128.ท9 ด74,150.1 ด52ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการศึกษา = Educational psychology / พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา ; [บรรณาธิการ วิสิทธิ์ โรจน์พจนรัตน...
ชื่อผู้แต่งพงษ์พันธ์ พงษ์โสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2542]
เลขเรียกLB1051 พ161,370.15 พ161จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาปลีกย่อย ตุ้ย ชุมสาย [Text]
ชื่อผู้แต่งตุ้ย ชุมสาย, มล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ แพร่พิทยา 2521
เลขเรียก158 ต246จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาภาษากลอน / สุรพล พยอมแย้ม [text]
ชื่อผู้แต่งสุรพล พยอมแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกBF128.ท9 ส755 2560,150 ส852จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ใจคนด้วยจิตวิทยาออนไลน์ = Virtual world psychology / พงศ์มนัส บุศยประทีป
ชื่อผู้แต่งพงศ์มนัส บุศยประทีป
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บริษัทธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2558.
เลขเรียกBF637.C45 พ161,158 พ134ร 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5 องค์กรต้นแบบ 5 แนวทางในการสร้างสุข / องค์กรเอี่ยมสุข [text]
ชื่อผู้แต่งองค์กรเอี่ยมสุข
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : ม.ป.พ, ม.ป.ป.
เลขเรียก158.7 อ114ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการจูงใจ / หลุย จำปาเทศ
ชื่อผู้แต่งหลุย จำปาเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัคคีสาส์น, 2533.
เลขเรียกBF503 ห345จ 2533,152.5 ห347จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาการศึกษา / สุดใจ เหล่าสุนทร
ชื่อผู้แต่งสุดใจ เหล่าสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกLB1051 ส766 2549,370.15 ส44จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตวิทยาจริยธรรมและจิตวิทยาภาษา / ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ชื่อผู้แต่งดวงเดือน พันธุมนาวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2524
เลขเรียก170.15 ด17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา