Found: 1,425  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสานสัมพันธ์วรรณกรรมไทย - ลาว ครั้งที่ 4 ฮูปแต้ม : มรดกวัฒนธรรมสองฟากฝั่ง 21-22 สิงหาคม 2560 ณ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560.
เลขเรียก751.73 ค962 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดปทุมธานี / สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์ พี.พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2541
เลขเรียก751.73 ส363จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมเวียงต้า = Wiang ta murals / วิถี พานิชพันธ์.
ชื่อผู้แต่งวิถี พานิชพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง , [254-].
เลขเรียก751.73 ว577จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมไทยกับจิตรกรรมฝาผนัง / โดย น. ณ ปากน้ำ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
เลขเรียกND2835 ป367
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้ในการศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน / กลุ่มโบราณ...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2558.
เลขเรียก751.73 อ121 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมฝาผนัง(ฮูปแต้ม)ในจังหวัดมหาสารคาม / นุชจรี ท้าวไทยชนะ, พลวิทย์ โยทัย...
ชื่อผู้แต่งนุชจรี ท้าวไทยชนะ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551
เลขเรียก751.73 น42ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุนทรียศาสตร์บนฝาผนัง : อลังการแห่งจิตรกรรมไทย / [พีระพงศ์ สุขแก้ว]
ชื่อผู้แต่งพีระพงศ์ สุขแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์สยาม, 2549.
เลขเรียกND2835.ก1 พ67 2549,751.73 พ798ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดาวเพดาน / สยาม ทองอยู่.
ชื่อผู้แต่งสยาม ทองอยู่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สิปประภา, 2544.
เลขเรียกND2835.ก1 ส46 2544,751.73 ส319ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมเวียงต้า = Wiang ta murals / วิถี พานิชพันธ์ ผู้เขียน ; ลอรี่ มอนด์ ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งวิถี พานิชพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ, [253-].
เลขเรียกND2835.N2 ว63จ,740 ว14จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสังคมไทยกับจิตรกรรมฝาผนัง / โดย น. ณ ปากน้ำ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งน. ณ ปากน้ำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525.
เลขเรียกND2835.ก1 ป463 2525,759.9593 น
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทหารพระราม / โดย อุดม ดุจวัชร; ถ่ายภาพโดย ปรีชา กาบแก้ว.
ชื่อผู้แต่งอุดม ดุจศรีวัชร
พิมพลักษณ์กทม. : อักษราพิพัฒน์, 2537.
เลขเรียก895.914 อ785ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
ชื่อผู้แต่งเอื้อง ชุมทัพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประติมากรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538.
เลขเรียกND2835.ฮ9พ1 อ84,759.9593 ป17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองเมืองฝางผ่านจิตรกรรมฝาผนัง / จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดหนองยาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ทองสุข สมบ...
ชื่อผู้แต่งทองสุข สมบูรณ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มีดีไซน์, 2561.
เลขเรียก751.73 ท317ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุมทรัพย์บนผนัง / อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, เรื่อง ; อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย และ ภาวิตา ใจกล้า, ภาพ
ชื่อผู้แต่งอู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะบุคคลบ้านเรียนน้ำริน, 2556.
เลขเรียก751.73 อ869ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยา / สันติ เล็กสุขุม, กมล ฉายาวัฒนะ
ชื่อผู้แต่งสันติ เล็กสุขุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524
เลขเรียก751.7 ส579จ 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา