Found: 310  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงรับจำนำ / อรสรวง บุตรนาค, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งอรสรวง บุตรนาค.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : บริษัท เอิร์นเอ็ดยูเคชั่น, 2542.
เลขเรียกHG2106.ท9 อ45 2542,332.74 อ381ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานสถานธนานุบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานธนานุบาล ของหน่วยบริหารราชการเปรียบเทียบกับของเอกชน / ...
ชื่อผู้แต่งเสรี คำภีรธัมโม 2496-
พิมพลักษณ์2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อหารือเกี่ยวกับ สถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ....
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลของหน่วยบริหารราชการท้องถิ่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน จ.ส.ท., 2542.
เลขเรียก351.5930026 มท0304ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำส่วนควบเป็นหลักประกัน / กนกพร สรรักษ์สิน = Use of component parts as collateral / Kanokporn So...
ชื่อผู้แต่งกนกพร สรรักษ์สิน 2513-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสถานธนานุบาลของรัฐผ่านอินเตอร์เน็ต [electronic resource] ...
ชื่อผู้แต่งอุดมเดช ทาระหอม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง จำนำ บุริมสิทธิ สิทธิยึดหน่วง / ประเสริฐ ...
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ตันศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก346.0436 ป419ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวต่อคุณภาพชีวิตชาวนาไทย; รายงานการศึกษาเรื่อง คณะผู้จัดทำ Text
ชื่อผู้แต่งคณะผู้จัดทำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 2557
เลขเรียก338.17318 ค125ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงจำนำ / พระยาโทณวณิกมนตรี
ชื่อผู้แต่งโทณวณิกมนตรี พระยา
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์บำรุงนุกุลกิจ, 2468.
เลขเรียก332.35 ท84ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงรับจำนำ / อนันต์ พยัคฆันตร
ชื่อผู้แต่งอนันต์ พยัคฆันตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียกHG2106.T35 .อ151,339.1 อ15ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรงรับจำนำ : สินเชื่อรายย่อยที่มีผู้ใช้บริการง่ายและมากที่สุด / โดย สุริย์ บัวคอม
ชื่อผู้แต่งสุริย์ บัวคอม 2487-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2541.
เลขเรียก332.34 ส867ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจำนำตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505 / สมพล เอี่ยมจิตกุศล = Legal problem...
ชื่อผู้แต่งสมพล เอี่ยมจิตกุศล
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานการเงินของสถานธนานุเคราห์และโรงรับจำนำ / เยาวณี กี่ศิริ = Fianacial management of pawns...
ชื่อผู้แต่งเยาวณี กี่ศิริ 2495-
พิมพลักษณ์2523.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันการทุจริต และการดำเนินงานสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ / อนันต์ พยัคฆันตร.
ชื่อผู้แต่งอนันต์ พยัคฆันตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2517.
เลขเรียกHG2085.ท9 อ34,332.34 อ151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ปรับปรุง 2551.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สูตรไพศาล, 2551.
เลขเรียกHG2071 พ371,332.34026 พ377 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของโครงการรับจำนำข้าวต่อคุณภาพชีวิตชาวนาไทย / คณะผู้ศึกษา ศรีราชา เจริญพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2557.
เลขเรียก338.17318 ร 622 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา