Found: 6,094  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่และข้อมูลพื้นฐาน 75 จังหวัด พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2553-]
เลขเรียก315.93021 ผ932
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสถิติสำคัญ 75 จังหวัด [CD-ROM]/ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ฯ, 2542.
เลขเรียกJS7402.A15 ข291
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้พื้นที่ดินสาธารณะจังหวัดพิษณุโลก และสุโขทัย = Public land used of Phitsanulok and Sukhothai : ...
ชื่อผู้แต่งอุไรวรรณ วิจารณกุล.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2549.
เลขเรียกว333.1 อ477ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทกวีของดีๆเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด / ถัง คลองท่อม [สมเกียรติ ฉายโช้น].
ชื่อผู้แต่งถัง คลองท่อม.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียกDS 588 ถ112 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อผู้แต่งส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2540
เลขเรียก912.593 ส125ส, 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจังหวัดดีเด่นในการให้บริการประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2541 รางวัลจาก ฯ พณ ฯ นายกรัฐมนตรี / [ผู้เรียบ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2542.
เลขเรียกDS588 จ234
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบข้อมูลของจังหวัดเพื่อการบริหารและจัดสรรงบประมาณ / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547.
เลขเรียก352.16 ร228
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด : สถานภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไข/ กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขสำราญ, บรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาวิจัยและพัฒนาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ, 2537.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัด : สถานภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไข / กระมล ทองธรรมชาติ, สมบูรณ์ สุขสำราญ บรรณา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันศึกษาวิจัยและพัฒนาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกJS7153.3.A3 ก219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาจจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2561-2564) / สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร, 2559.
เลขเรียกส.ร. 351.818 ส691ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำขวัญและตราสัญลักษณ์ 76 จังหวัดของไทย / ปวฎา วสมน.
ชื่อผู้แต่งปวฎา วสมน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : ทิพยวิสุทธิ์ ; 2550.
เลขเรียกDS588 ป493ค 2554,352.13 ป111ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมประวัติและสัญญลักษณ์จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัตน์การพิมพ์, 2519.
เลขเรียกDS566 .ร54
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์และความเป็นมาประเทศไทย 76+1 จังหวัด / ดาณุภา ไชยพรธรรม : เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2560
เลขเรียกDS588 ด382,959.3 ด382ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเทศไทย 76 จังหวัด / ดวงธิดา ราเมศวร์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งดวงธิดา ราเมศวร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, 2551.
เลขเรียกDS562.2 .ด52 2551,915.93 ด193ป 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา