Found: 426  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ / ถนอมศรี ปรารถนาดี. [text]
ชื่อผู้แต่งถนอมศรี ปรารถนาดี
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, 2545.
เลขเรียก174.4 ถ15จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / สุภาพร พิศาลบุตร.
ชื่อผู้แต่งสุภาพร พิศาลบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ก.พล (1996), 2546.
เลขเรียกHF5387 .ส735 2546,174.4 ส838จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ / สงขลา หังสวนัส.
ชื่อผู้แต่งสงขลา หังสวนัส.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : โปรแกรมบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2552
เลขเรียก174.4 ส12จ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมธุรกิจ / โสภณ พรโชคชัย.
ชื่อผู้แต่งโสภณ พรโชคชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิประเมินค่าทรัพยสินแห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียกHF5387 .ส94 2550,174.4 ส979ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / จินตนา บุญบงการ.
ชื่อผู้แต่งจินตนา บุญบงการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
เลขเรียกHF5387 .จ633 2544,174.4 จ35จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ / พวงเพชร สุขประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งพวงเพชร สุขประเสริฐ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560
เลขเรียก174.4 พ199จ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics / พิภพ วชังเงิน.
ชื่อผู้แต่งพิภพ วชังเงิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2546.
เลขเรียกHF5387 .พ66 2546,174.4 พ36จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณสมาชิก [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, [2540].
เลขเรียกHF จ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / วรญา ทองอุ่น. [text]
ชื่อผู้แต่งวรญา ทองอุ่น.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2548.
เลขเรียก174.4 ว17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCISA ระดับ 2 มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ : กรณีศึกษา กลุ่มวิชา จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ ศูน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก174 ซ322 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมคู่กำไร "ประสบการณ์บ่มเพาะคนดี จาก เอเชีย พรีซิซั่น" / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงค...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม), 2552
เลขเรียก174.4 ศ45ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย = Thailand Management Association code of ethics / สมาคม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, [253?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณทางการค้าในยุคโลกาภิวัฒน์ : คู่มือสำหรับนักกิจกรรมด้านแรงงานเพื่อการจัดการศึกษาให้คนงาน / ...
ชื่อผู้แต่งมาเธอร์, เซเลีย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายแรงงานหญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2544
เลขเรียกHF5387 ม284 2544,174.4 ม254จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณเครือซิเมนต์ไทย / บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินสำหรับนักประเมินราคาอิสระในประเทศไทย/ สมาคมนักประเ...
ชื่อผู้แต่งสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, 2541.
เลขเรียกHF 5387 ส293จ 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา