Found: 71  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไม้ไผ่กับงานหัตถกรรม / โดย ผู้เขียน : พิสันฑ์ ใจสุด ; ผู้รวบรวม : เพ็ญศรี ทัศคร ; ผู้เรียบเรียงและด...
ชื่อผู้แต่งพิสันฑ์ ใจสุด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2539.
เลขเรียกTT190 .พ65 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานจักสาน / อัจฉราวดี ปิ่นเกษร.
ชื่อผู้แต่งอัจฉราวดี ปิ่นเกษร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหัตถกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2545.
เลขเรียก745.51 อ112ง 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานบรรยาย มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน งานหัตถศิลป์ไม้ไผ่บนวิถีช่างไทย [videorecording] : วันที่ 5 มีนาคม 25...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานบรรยาย"เปิดตำนานหัตถศิลป์ไม่ไผ่จากเมืองเปปปุ" [videorecording] : วันที่ 30 มกราคม 2553 เวลา 14.0...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องงานเสวนา"มหัศจรรย์ไม้ไผ่ ตอน เมื่อไผ่ถูกสานเข้ากับงานออกแบบ" [videorecording] : วันที่ 2 เมษายน 255...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องวีดีทัศน์รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ตอน โคมไฟไม้ไผ่ [videorecoring]/ ฝ่ายเทคโนโลยีทางกา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำนักวิทยบริการ. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทรัพยากรไม้ไผ่อย่างยั่งยืน : เอกสารการประชุมสัมมนาระดับชาติ วันที่ 24-26 มีนาคม 2547 ณ จั...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรไม้ไผ่อย่างยั่งยืน (2547 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2547.
เลขเรียก633.58 ก485ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ โดยใช้ตัวแบบไดมอนด์ : ศึกษากรณี กลุ่มจักส...
ชื่อผู้แต่งนุชนาถ มีนาสันติรักษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551.
เลขเรียก745.51 น425น 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการออกแบบและพัฒนาฉากจัดสวนภายในบ้านจากไม้ไผ่ชุมชน อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี = Project d...
ชื่อผู้แต่งธนพร กลิ่นหอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2558.
เลขเรียกสพ 180699 ธ151ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำ การใช้ เครื่องเล่นสนามด้วยไม้ไผ่ / หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์[พระนคร] : กรม, 2514.
เลขเรียก796.068 ศ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากกาบไม้ไผ่ = invention of dokmai chan (artificial sandalwood flowers used ...
ชื่อผู้แต่งธนารักษ์ ทาแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555.
เลขเรียกค 110308 ธ247ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของช่างจักสานไม้ไผ่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องจักสานไม้ไผ่ ประเภทของใช้ในครัวเรื...
ชื่อผู้แต่งประลองพล เกียรติไพบูลย์ผล 2512-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ หวาย ภาคเหนือ / โดย งานไม้ไผ่ หวาย หัตถกรรม ฝ่ายเทคโนโลยี2 ศูนย์ส่งเสริมอุตสา...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. ฝ่ายเทคโนโลยี2. งานไม้ไผ่ หวาย หัตถกรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2532.
เลขเรียกTT876.5 ศ817ร 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่อไม้ไผ่ตงฝอยปรุงรส / โดย บังอร เศษสุวรรณ และ รุ้งนภา สนพะเนาว์.
ชื่อผู้แต่งบังอร เศษสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช, 2548.
เลขเรียกผ 140100 อ249ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัตถกรรมหมวกเจ๊กที่วังตะกู / สุกานดา นาคศิลป์.
ชื่อผู้แต่งสุกานดา นาคศิลป์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 253-?].
เลขเรียกTT190 ส72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา