Found: 139  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งจินตนา วังเย็น
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2558
เลขเรียก344.022 จ482ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน (Loss reserving) / จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกHG 8106 ก27 2551
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลส่งเสริมผู้สำรวจภัยและผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประกันภัย = Legal meas...
ชื่อผู้แต่งราตรี เนตรพระฤทธิ์
พิมพลักษณ์2549.
เลขเรียกK1241 ร442ม 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งจินตนา วังเย็น
พิมพลักษณ์นครปฐม : หน่วยประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติราชการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกLG395.ท9ศ6 จ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อบุคคล ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางยานยนต์ / วันชัย ศศิ...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ศศิโรจน์
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีบันไดลูกโซ่และการปรับเส้นโค้งปัจจัยความเสียหายพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ ปู่ทอง
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย (ฉบับย่อ)ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ละเมิด และ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท...
ชื่อผู้แต่งเพ็ง เพ็งนิติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, 2549.
เลขเรียกKPT834 พ7ค 2549,ก 346.03 พ52ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับค่าสินไหมทดแทน เพื่อการขาดไร้อุปการะในคดีละเมิด = Legal problems rel...
ชื่อผู้แต่งสุธีนา ประชุมรัตน์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกHF1382.6 ส777ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียห...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง ผู้แต่ง
เลขเรียกKPT4767 ส832ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในคดีละเมิดที่รัฐต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก / สุเทพ ลุนหล้า = Determination of ...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ ลุนหล้า 2511-
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจ่ายสินไหมทดแทนรถยนต์ [electronic resource] = Inform...
ชื่อผู้แต่งจีรนันท์ เสชู
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฉ้อฉลในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในธุรกิจประกันวินาศภัย / กฤษณา ศักดิวรพงศ์ = Fraudulent...
ชื่อผู้แต่งกฤษณา ศักดิวรพงศ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาและความต้องการบริการทางสังคมของลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำง...
ชื่อผู้แต่งประณมพร โภชนสมบูรณ์.
พิมพลักษณ์2526.
เลขเรียก331.255 ป255ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและการเรียกค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ...
ชื่อผู้แต่งณปริยา บุญด้วง.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก345 ณ121ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีเรือโดนกัน / เจตน์ คุ้มคงอมร = The compensation for collision damages /...
ชื่อผู้แต่งเจตน์ คุ้มคงอมร
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา