Found: 949  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยค่านิยมที่ควรคงไว้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2521.
เลขเรียก153.45 ศ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนค่านิยมและจริยธรรม / พนัส หันนาคินทร์
ชื่อผู้แต่งพนัส หันนาคินทร์.
เลขเรียก301.21 พ15ก 2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยมและสัจธรรมในศิลปิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ, 2524
เลขเรียก153.4 ค29
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยากรกับการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยม / คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาคู่มือวิทยากรด้านค่านิยม สำนักงาน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาคู่มือวิทยากรด้านค่านิยม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2530.
เลขเรียกBD232 .ค35 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ทิพยา กิจวิจารณ์.
ชื่อผู้แต่งทิพยา กิจวิจารณ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคราม : วิทยาลัยครูมหาสารคราม, 2528.
เลขเรียกว303.372 ท366ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยากรกับการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยม / คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาคู่มือวิทยาการด้านค่านิยม สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2529.
เลขเรียก303.372 ค123ว 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี / สมใจ เลียบจร
ชื่อผู้แต่งสมใจ เลียบจร
พิมพลักษณ์ราชบุรี: ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, 2558
เลขเรียกThe 170 ส237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำลังใจในโลกกว้าง = Morale / by John W. Gardner ; ขัตติยา กรรณสูต, แปล.
ชื่อผู้แต่งการ์ดเนอร์, จอห์น ดับเบิลยู.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2531.
เลขเรียกHM216 ก450 2531,153.8 ก449ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยม 12 ประการ ที่คนไทยต้องมี / ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์คุณธรรม, 2558.
เลขเรียก303.372 ค333 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมของสังคมไทย : รายงานการวิจัย = The values of Thai society / ชญาดา ร่วมโพธิ์รี...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก303.37209593 ค333
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ / กฤชกร เพชรนอก [text]
ชื่อผู้แต่งกฤชกร เพชรนอก
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์, 2558.
เลขเรียก170 ก271ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความนิยมไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา : รายงานการวิจัย / ผดุง อารยะวิญญู, ศรียา นิ...
ชื่อผู้แต่งผดุง อารยะวิญญู.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530.
เลขเรียก303.388 ผ179ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา กรณีนักศึกษาอาศัยบ้านเช่าหรือหอพักเอกชนระหว่างเรี...
ชื่อผู้แต่งสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา กรณีนักศึกษาอาศัยบ้านเช่าหรือหอพักเอกชนระหว่างเรียน ครั้งที่ 1 ; 13-14 พฤษภาคม 2543 ครั้งที่ 2 ; 26 เมษายน 2544 (2544 : ลพบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กล้วยน้ำไทการพิมพ์, 2544.
เลขเรียกLB3228.T5 ส356 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องค่านิยมของญี่ปุ่นที่สะท้อนจากสุภาษิตกับคนญี่ปุ่นในสังคมปัจจุบัน = The Values of ...
ชื่อผู้แต่งบารนี บุญทรง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกHM681 บ294ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา