Found: 297  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจ่ายค่าชดเชย : ศึกษาในหลักการ กระบวนการและการปฏิบัติการทางสังคมสงเคราะห์ / ภาวดี เกษมทรัพย์ = Se...
ชื่อผู้แต่งภาวดี เกษมทรัพย์
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทุนเงินทดแทน / อำพล สิงหโกวินท์
ชื่อผู้แต่งอำพล สิงหโกวินท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแรงงาน, 2516.
เลขเรียก331.122 อ216ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนเงินทดแทน ปี ... / สำนักงานประกันสังคม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548-
เลขเรียก331.255 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการเบิกจ่ายสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทย...
ชื่อผู้แต่งจินตนา วังเย็น
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์, 2558
เลขเรียก344.022 จ482ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจ่ายเงินทดแทนแก่คนงาน : การศึกษาในหลักการ ขบวนการ และวิธีการปฏิบัติในการสังคมสงเคราะห์ / นรินทร...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ฤทธิ์ มหารักขกะ
พิมพลักษณ์2521.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาไตรภาคีเรื่อง ค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุและการฟื้นฟูอาชีพของคนงานที่พิการเนื่องมาจากการทำง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมแรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย, 2522.
เลขเรียก331.2 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กองทุนเงินทดแทน = The immplementation problem of workment's c...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พวัน, 2536.
เลขเรียก361.05 บ262ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเงินทดแทนในกฎมายแรงงาน / สุดาศิริ มัทวพันธุ์ = Workmen's compensation in labour law / Sudasiri Math...
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ มัทวพันธุ์
พิมพลักษณ์2519.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายเงินทดแทนสำหรับนายจ้างและลูกจ้าง / ปรานี สุขศรี
ชื่อผู้แต่งปรานี สุขศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2548.
เลขเรียกK ป447ห,344.0121 ป447ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อบุคคล ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางยานยนต์ / วันชัย ศศิ...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ศศิโรจน์
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการดำเนินงานกองทุนเงินทดแทนปี 2527 / กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.
ชื่อผู้แต่งกรมแรงงาน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สำนักข่าวพาณิชย์ กรมพาณิชย์สัมพันธ์, 2527-].
เลขเรียกHD7222.55 ก74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน กองทุนเงินทดแทน ปี ... = Social security office ... / สำนักงานประกันสังคม.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานประกันสังคม
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงาน, 2549-.
เลขเรียกHD7222.55 ส6ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของลูกจ้างเกี่ยวกับสิทธิและการใช้บริการกองทุนเงินทดแทน กรณีศึกษา : สำนั...
ชื่อผู้แต่งกมรมน บุษรานนท์
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกHD6971.8 ก44 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายคุ้มครองแรงงาน / โดย ประคนธ์ พันธุวิชาติกุล
ชื่อผู้แต่งประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศุภศิลป์, 2529.
เลขเรียก344.01 ป197คบ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา