Found: 585  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและสร้างอุปกรณ์ตรวจหารอยร้าวด้วยอนุภาคแม่เหล็กรูปเกือกม้า [electronic resource] = Study and ...
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ เมฆเกรียงไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องNew QC 7 tools / [หนังสือพิมพ์ผู้จัดการโรงงาน]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์, 2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการควบคุมคุณภาพ : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา / กรรณิการ์ มิ่งเมือง.
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ มิ่งเมือง
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2558.
เลขเรียก658.562 ก173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภันณฑ์ชุมชนประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยาปี 2547 / โดย ส...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สถาบัน, 2547.
เลขเรียกQV766 ค962 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : โครงการความร่วมมือ มก. - ธ.ก.ส. ปีบัญชี / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กา...
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, [2548?]-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / สุกัญญา กล่อมจอหอ. [text]
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา กล่อมจอหอ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2550
เลขเรียก658.57 ส41ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและการให้บริการของผลิตภัณฑ์ใยแก้วโดยใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ : กรณีศึกษาผลิ...
ชื่อผู้แต่งณัฐกาญจน์ พรหมสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. ปีบัญชี ... / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2546-
เลขเรียก658.56 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. ปีบัญชี 2547-2549 / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2547-.
เลขเรียก658.56 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ = General requirements for bodies operating product ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP เล่ม 2 : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2547.
เลขเรียกHN700.592.C6 ท952
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์อาหาร หน่วยที่1-7 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.สุโขทัยธรรมาธิราช , 2553.
เลขเรียก641.3 ม246ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส. / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อผู้แต่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2546
เลขเรียกสร 688.8 ธ362ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมคุณภาพ = Quality Control / อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2537.
เลขเรียก658.562 อ129ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ระบบการวัดสำหรับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ = Measurement system analysis for raw mat...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญนภา แจ่มหม้อ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 658.562 พ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา