Found: 2,335  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจุลินทรีย์ EM, Bacillus, Biologic SR2 เ...
ชื่อผู้แต่งภาณุมาศ อัมพรสวัสดิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2543.
เลขเรียกปม 29/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา (พศ.2524-2533) / โดย ฝ่ายคุณภาพน้ำ กองมาตรฐานคุ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ. กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2535.
เลขเรียกWA675 ส691ค 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพน้ำและการจัดการ / สมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์ และคนอื่นๆ
ชื่อผู้แต่งสมทิพย์ ด่านธีรวนิชย์
พิมพลักษณ์สงขลา: จอยพรื้นท์, 2553
เลขเรียก363.7394 ส16ค 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพน้ำของน้ำบ่อตื้นในหมู่บ้านโละซะ ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวันราธิวาส= Water Quality of Shallow...
ชื่อผู้แต่งอับดุลเลาะห์ หะยียะพา
พิมพลักษณ์ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2555.
เลขเรียกThesis 628.1 อ219ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพน้ำใต้ดินในบริเวณที่จะก่อสร้างระบบชลประทาน = Groundwater quality in the proposed irrigation a...
ชื่อผู้แต่งจรัล พละบุตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำทะเล / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2547.
เลขเรียกTD370 ค961 ล.1-5 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพน้ำชายฝั่งทะเลตั้งแต่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระ...
ชื่อผู้แต่งภาสกร ถมพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2542.
เลขเรียกTD ภ6ค 2542,628.161 ภ493ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองระบายน้ำข้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร / วิลาวัณย์ หาญกล้า, รัตนาภรณ์...
ชื่อผู้แต่งวิลาวัณย์ หาญกล้า
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพน้ำฝั่งทะเลตั้งแต่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ระหว...
ชื่อผู้แต่งภาสกร ถมพลกรัง.
พิมพลักษณ์สงขลา : สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2542.
เลขเรียกTD ภ6ค7 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำ / สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์.
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกTD370 ส632,628.16 ส73ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมี / วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งวรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539.
เลขเรียกTD380 ว298 2539,572.539 ว298ก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานกองจัดการคุณภาพน้ำประจำปี พ.ศ. 2536 = Water quality management division annual r...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ. กองจัดการคุณภาพน้ำ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537.
เลขเรียก363.7394 ค179ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย = Water quality criteria & standard in Thailand / ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2540.
เลขเรียก553.7 ก752 2540
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเกณฑ์ระดับคุณภาพน้ำและมาตรฐานคุณภาพน้ำประเทศไทย = Water quality criteria & standard in Thailand / ก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2538.
เลขเรียก628.16 ก151ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล / สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2534.
เลขเรียกGC1085 ก439 2534,WA689 ส83ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา