Found: 194  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านขอนแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ...
ชื่อผู้แต่งสุวิชา ดีรัตน์
พิมพลักษณ์เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย , 2550
เลขเรียกวพ331.1 ส879ย 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี้มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และผ...
ชื่อผู้แต่งสมบุญ ยมนา...[และคณะ...]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวิตทางสังคมของคนงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต / เสาวลักษณ์ ชายทวีป.
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ ชายทวีป
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.), 2535.
เลขเรียก306.361 ส945ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตของแรงงานหญิงภาคอุตสาหกรรม ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูด = Qualiy of Life Wome...
ชื่อผู้แต่งธัญวรัตม์ ใจบาน
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกHD6068.2.T5 ธ476ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย= The Study for The Development of Thai Lab...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ พันประสิทธิ์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกHD8700.55 ส781ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับข...
ชื่อผู้แต่งสมบุญ ยมนา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกHD4801 ส256ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย = ...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ พันประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกHD5072.6 ส77ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปย่อสำหรับผู้บริหาร โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ พันประสิทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2552
เลขเรียกHD5072.6 ส781ส 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส : การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย : รายงานฉบับสมบูร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2555.
เลขเรียก331.11 ค962 2555 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย : รายงานการวิจัยฉบับสมบ...
ชื่อผู้แต่งสุเทพ พันประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียก331.625930595 ส781ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง และผ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก331.798 ก522 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซต์รับจ้างและผู้...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์
พิมพลักษณ์ลำปาง มหาวิทยาลัย 2550
เลขเรียก331.11 ธ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับขี่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียก331.798 ร 622 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานนอกระบบ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ขับข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550
เลขเรียกวจ 331.12 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานไทยในต่างประเทศ 2533 / สำนักงานปลัดกระทรวงสา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2534-
เลขเรียกHF5549.5.A43 ก218ร 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา