Found: 270  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทความวิจัย "ความเหมือนที่แตกต่าง" ของคำไวพจน์ที่มีคำปรากฎร่วมเดียวกัน : กรณีศึกษา shut และ close / ...
ชื่อผู้แต่งรักสงบ วิจิตรโสภณ ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลายปมคำพ้อง รากไส้คำเหมือน / นารีรัตน์ บุญช่วย
ชื่อผู้แต่งนารีรัตน์ บุญช่วย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555
เลขเรียก423.1 น273ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งอ. พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2547
เลขเรียกPE1591 อ13 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งอ. พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2548
เลขเรียกPE1591 อ13 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1,000 ศัพท์คำพ้อง อังกฤษ-ไทย / อ. พฤกษะศรี
ชื่อผู้แต่งอ. พฤกษะศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพเพอร์เวิลด์, 2549
เลขเรียกPE1591 อ13 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish synonyms คำคล้ายในภาษาอังกฤษ / นิพนธ์ กาบสลับพล.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ กาบสลับพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2543.
เลขเรียกPE1591 น6อ 2543,423.1 น743ค 2/2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำตรงข้าม / นพพิชญ์ ประหวั่น (เฉิน ซินจื้อ) ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น (เฉิน ซินจื้อ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545.
เลขเรียกPL1301 น3ค 2545,495.1824 น16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคล้ายในภาษาอังกฤษพร้อมยกตัวอย่างและคำอธิบาย = English Synonyms / ร.ท. นิพนธ์ กาบสลับพล
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ กาบสลับพล, ร.ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพมิพ์, 2536.
เลขเรียกPE1143 น616ค 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ SYNONYMS / เจตนาพร ; นามแฝง
ชื่อผู้แต่งเจตนาพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบญญา, 25-
เลขเรียก425 จ833ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเสริมการเรียนรู้ คลังคำพ้อง โสภี สุขเกษม [Text]
ชื่อผู้แต่งโสภี สุขเกษม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรเจริญทัศน์ 2554
เลขเรียก495.913 ส988
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSynonym, Antonmy ซินโนนิม แอนโทนิม / โดย ฝ่ายวิชาการ พีบีซี ; [บรรณาธิการ พิชิต ปฐมเจริญโรจน์]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พีบีซี, [254-]
เลขเรียกPE1591 ซ322
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEnglish Synonyms คำคล้ายในภาษาอังกฤษ / นิพนธ์ การบสลับพล.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ การบสลับพล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤาฎี , 2543.
เลขเรียก423.1 น616อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำคู่คำคล้ายที่ผู้ใช้มักสับสน / บอสตัน เบรน กรุ๊ป
ชื่อผู้แต่งบอสตัน เบรน กรุ๊ป
เลขเรียกPE1591 บ246ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมการใช้คำเหมือน = Dictionary of synonym usage : student edition / ธง วิทัยวัฒน์
ชื่อผู้แต่งธง วิทัยวัฒน์
พิมพลักษณ์Bangkok : Forepace Publishing House, 2541.
เลขเรียก423.1 ธ112พจ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำพ้อง / โดย สุทธิ ภิบาลแทน.
ชื่อผู้แต่งสุทธิ ภิบาลแทน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2532?]
เลขเรียกPL4185 ส773,495.918 ส44พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา