Found: 5,275  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานเขียนแบบเรื่องการใช้คำสั่งใน...
ชื่อผู้แต่งสายสุดา บรรเลงจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน = Computer for instruction / ศุภนิต อารีหทัยรัตน์
ชื่อผู้แต่งศุภนิต อารีหทัยรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียกLB1028.5 ศ692 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับการทดลองแบบ 2k แฟกทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด = ...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย ประจวบมอญ
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมการสอนฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น [electronic resource] = Computer-aided instruction on bas...
ชื่อผู้แต่งกฤษณ์ อุทัยรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างสื่อการเรียนอิเลคทรอนิกส์สำหรับวิชาวิศวกรรมฐานราก = (Development of e-Learning on selected ...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ ศรีสมภาร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบสื่อมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องสำนวนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Multimedia Assis...
ชื่อผู้แต่งสรารัตน์ ปัสตัน
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกLB1028.5 ส354ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สำนวน สุภาษิต คำพังเพย วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = computer...
ชื่อผู้แต่งฉวีวรรณ คณาวงศ์.
พิมพลักษณ์ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2547
เลขเรียกปพ 398.995911 ฉ173บ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การพัฒนาชุดการเรียนวิชาแคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน = Develo...
ชื่อผู้แต่งรัตนพร บ่อคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ 2544
เลขเรียก515.0785 ร214ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐา...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย แม้นมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ 2544
เลขเรียก371.334 ส16ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเชื่อมฟลักซ์คอร์ [electronic resource] = Computer assistant instruction...
ชื่อผู้แต่งนพพล เหรียญวิลาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการแก้ปัญหาการขนส่ง = Computer assisted instruction for transportati...
ชื่อผู้แต่งศุภวุฒิ พุทธวงศ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสิถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCAI สอนเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา / โดย ปิ่นอุมา ทรงศรี
ชื่อผู้แต่งปิ่นอุมา ทรงศรี.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏภูเก็ต, 2542
เลขเรียก371.334 ป35ซ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำลองอะตอมมิคออร์บิทัลในรูปมัลติมีเดีย [electronic resource] = Simulation of Atomic Orbital in mu...
ชื่อผู้แต่งเกศนี ภูษิตกาญจนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ค012 เรื่องฟังก์ชั่นตรีโกณมิติระดับชั้นมัธยมศึกษา...
ชื่อผู้แต่งพิมพ์พร ฟองหล่ำ
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกQA20.P7 พ717ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบศิล...
ชื่อผู้แต่งณัฐวรรณ ช่างเพ็ง
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกLB1028.5 ณ352ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา