Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการเรียนรู้แบบตกผลึกทางปัญญาบนระบบการเรียนรู้แบบเปิดมหาชนด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อส่งเสร...
ชื่อผู้แต่งอนุชา เฟื่องศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนา Augmented reality ภาพสัตว์ป่าสงวนระยะที่ 1= The development of augmented reality reserved a...
ชื่อผู้แต่งเบญจมาศ ปั้นประสงค์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก006.8 บ532ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสมือน "สะดืออีสาน" อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม = The development of au...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย สหพงษ์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.8 ธ1711พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อออคเมนเต็ดเรียลลิตี เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์กู้ชาติ = The development...
ชื่อผู้แต่งบุษรินทร์ ตะกรุดแก้ว
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกQA76.9.A94 บ669ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตสื่อมัลติมีเดียรูปแบบ AR (Augmented Reality) เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามอย่างมีส่วนร่ว...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงษ์ พระลับรักษา.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2557.
เลขเรียก006.8 ณ113ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบคลาวด์เลิร์นนิงแบบสะตีมด้วยเทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และน...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร พละสนธิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบนิเวศดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริมพหุภาษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการท่องเท...
ชื่อผู้แต่งปภัสรา ใจซื่อ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบจ...
ชื่อผู้แต่งชวนิดา สุวานิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2562.
เลขเรียกวจ 371.33 ช274ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้สู่การบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมสินค้าชุมชนด้วยเทคโนโลยี AR = The integr...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2562.
เลขเรียก006.8 ร415 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAugmented Reailty สำหรับร่างกายมนุษย์ [electronic resource] = Augmented reality for human torso / ธี...
ชื่อผู้แต่งธีระ ธนากรปิ่นทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจจับภาพสัญลักษณ์จากผลิตภัณฑ์สำหรับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม / วิทยานิพนธ์ ของ ธรรมรัตน์ บุญรอ...
ชื่อผู้แต่งธรรมรัตน์ บุญรอด
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกวจ 006.8 ธ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมการผลิตสื่อความจริงเสริมและการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติ เพื่อเพิ่มสมรรถนะสำหรับครูในประเ...
ชื่อผู้แต่งสมภาภรณ์ สุขสมจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบนำทางอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนแบบโลเคชันเบสผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา = De...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ กาฬภักดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม / นิพนธ์ บริเวธานันท์
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ บริเวธานันท์
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2560.
เลขเรียกLB1028.3 น616
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม สำหรับรายวิชา ทฤษฎีและคำนวณช่างยนต์ = Development ...
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ หนูฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา