Found: 2,006  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องUnlock ปลดล็อกความเครียด / ชญานิศ ขวัญจิรา
ชื่อผู้แต่งชญานิศ ขวัญจิรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : aboutbook, 2561
เลขเรียกBF575.S75 ช112อ 2561,155.9042 ช112อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 วิธี เปลี่ยนความเครียดเป็นพลัง / แอนดรู อี. สลาบี
ชื่อผู้แต่งสลาบี, แอนดรู อี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมิต, 2537
เลขเรียก155.9 ส463ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีกำราบปราบความเครียด / ครองขวัญ ไชยธรรมสถิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, [2545?]
เลขเรียกBF575.S75 ว615
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีจัดการกับความเครียด / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, วุฒิชัย มูลศิลป์ แปลและเรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2535?]
เลขเรียกBF575.S75 ว614จ,WM172 ว614
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ของความเครียด = Stress vision / สุวรรณา อนุสันติ
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา อนุสันติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2562
เลขเรียกBF575.S75 ส393 2562,WM75 .ส754 2562,155.9042 ส873ว 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดลับสยบความเครียด / พันทิวา เศรษฐการ
ชื่อผู้แต่งพันทิวา เศรษฐการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Feel good, 2554.
เลขเรียกRA785 พ555,WM 172.4 พ115ค,155.9042 พ555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 เคล็ดวิธีคลายเครียด / อารียา ศตรัศมี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2556.
เลขเรียกBF575.S75 อ226 2556,152.45 ห37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเครียดของครูอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยา...
ชื่อผู้แต่งรัยฮาน กีไร.
พิมพลักษณ์ยะลา วสส. 2552.
เลขเรียกปศ 158 ร216ค.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการกับความเครียด / บรรณาธิการ วัชนี หัตถพนม,สุวดี ศรีวิเศษ,ระพีพร แก้วคอนไทย
ชื่อผู้แต่งวัชนี หัตถพนม
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์, 2546
เลขเรียกWM100 ว376ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับการใช้ความคิดแนวอริยสัจ 4 ในการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร...
ชื่อผู้แต่งสุรัญญา ฉลอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552.
เลขเรียกวจ 294.3144 ส856ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในบทบาทของพยาบาลโรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา / ฮาลีเมาะ ด...
ชื่อผู้แต่งฮาลีเมาะ ดอมารอ.
พิมพลักษณ์ยะลา วสส. 2551.
เลขเรียกปศ 158.7 ฮ226ป 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาแบบประเมินความเครียดโดยใช้อาการและอาการแสดง = The development of st...
ชื่อผู้แต่งธนาพงศ์ นพนรินทร์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกRA785 ธ245ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้างบางความเครียด เพิ่มความสุขให้ชีวิต / วรรณอักษร ปรุงคำ
ชื่อผู้แต่งวรรณอักษร ปรุงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อุทยานความรู้, 2550.
เลขเรียกBF575.S75 ว4ล 2550,155.9042 ว 191 ล 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้างบางความเครียด เพิ่มความสุขให้ชีวิต / วรรณอักษร ปรุงคำ
ชื่อผู้แต่งวรรณอักษร ปรุงคำ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อุทยานความรู้, 2550.
เลขเรียกBF575.S75 ว265ล 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีจัดการกับความเครียด / เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, วุฒิชัย มูลศิลป์, แปลและเรียบเรียง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [253-?].
เลขเรียกBF575.ค7 ว614
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา