Found: 267  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ [videorecording] : การแสดงกล้วยไม้นานาชาติ (ญี่ปุ่น) วิชา วิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น 1202446...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียกQK495.O64 ก288
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของเห็ดในสวนวนเกษตรบ้านหล่ายโพธิ์ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก = Species di...
ชื่อผู้แต่งโสรญา พรมพักตร์
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่ว ในเขตที่ราบที่ดอนและที่สูงของภาคเห...
ชื่อผู้แต่งชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 633.3 ช357ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่วในเขตที่ราบที่ดอนและที่สูงของภาคเหน...
ชื่อผู้แต่งชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 633.3 ช357ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่วในเขตที่ราบที่ดอนและที่สูงของภาคเหน...
ชื่อผู้แต่งชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกภน 633.3 ช357ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่วในเขตที่ราบที่ดอนและที่สูงของภาคเหน...
ชื่อผู้แต่งทรงเชาว์ อินสมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกภน 633.3 ท172คห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่วในเขตที่ราบที่ดอนและที่สูงของภาคเหน...
ชื่อผู้แต่งทรงเชาว์ อินสมพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกภน 633.3 ท172คท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของจุลินทรีย์ นก และพรรณไม้ในชุมชนพันปี / อุไรวรรณ วิจารณกุล ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, 2559.
เลขเรียกQH541.15.S64 ค172 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหลากหลายของพืชพรรณ ในพื้นที่ป่าที่ได้รับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้...
ชื่อผู้แต่งจามจุรี โสตถิกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554
เลขเรียกภน 581.7 จ262ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งมีชีวิตพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน...
พิมพลักษณ์จันทบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนนทบุรี กรมป่าไม้, 2557.
เลขเรียก576 ส326 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนทะเบียนรายการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย : รายงานการประชุม วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมเรื่อง การทบทวนทะเบียนรายการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย : (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียก579.8 ร262 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนทะเบียนรายการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย : รายงานการประชุม วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมเรื่อง การทบทวนทะเบียนรายการสาหร่ายและแพลงก์ตอนพืชในประเทศไทย :(2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553.
เลขเรียก579.8 ร262 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลาลุ่มน้ำปิง / อภินันท์ สุวรรณรักษ์.
ชื่อผู้แต่งอภินันท์ สุวรรณรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560.
เลขเรียกQL618 อ46ป 2560,อ/ภน 597 อ163ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณพืช สัตว์ป่า และแมลง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านวิชาการ ของศูนย์ศึกษ...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ดิษฐศร
พิมพลักษณ์จันทบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน, 2554
เลขเรียกส.ร. 333.95 ส162ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และสร้างเสริมฐานทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกหินลาดหนองคู-นาดูน จังหวั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2556
เลขเรียกQH541.15.B56 ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา