Found: 701  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ [CD-ROM] / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ [แผ่นวีดิทัศน์] / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐกิจการพาณิชย์, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องญี่ปุ่นกับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับประเทศไทย / ศิริพร วัชชวัลคุ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งศิริพร วัชชวัลคุ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
เลขเรียก337.1 ญ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ = Economic and technical cooperation agreement...
ชื่อผู้แต่งกรมวิเทศสหการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิเทศสหการ, 2534.
เลขเรียก351.091 ป349
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD / องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มูลนิธิกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบตลาดทุน, 2549.
เลขเรียก337.106 ห321 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเปค ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน [จุลสาร].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ, [2544].
เลขเรียกHF อ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเปคน่ารู้ / [บรรณาธิการ พรทิพย์ กาญจนนิยต, ชฏารัตน์ สิงหเดชากุล ; ผู้รวบรวมและจัดทำ สุมัณฑนา จันท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541.
เลขเรียกHC60 อ887
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการศึกษาเรื่องการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ของไทย (Knowledge-bas...
ชื่อผู้แต่งศรีสุภา สหชัยเสรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2546.
เลขเรียกHC445 .ศ46 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางสังคมเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในองค์การร่วมมือทางเศรษฐกิจ แห่งเอเชียแปซิฟิก = The socio-...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546?].
เลขเรียก337.1 ก469 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอเปคน่ารู้ / กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งทบวงมหาวิทยาลัย. กองวิเทศสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2541.
เลขเรียก337.1 ท119อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสัมมนา เพื่อติดตามผลความคืบหน้าของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย...
พิมพลักษณ์สงขลา : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2542.
เลขเรียก337.1 ค962
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAEC fact book : one vision, one identity, one community / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิช...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กระทรวง, 2554.
เลขเรียกHC441 อ887 2554,337.1 อ887 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือทางธุรกิจ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมข้าว ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม ...
ชื่อผู้แต่งลักขณา ศิริจำปา
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2547
เลขเรียกวจ 337.1 ล218ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปการศึกษาเรื่องการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ของไทย (Knowledge-bas...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2546.
เลขเรียกHC445 ก524 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา