Found: 548  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR ด้วยหัวใจ ใครๆ ก็ทำได้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสซีจี, 2553.
เลขเรียก658.408 ซ351/2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดองค์กร CSR 10 กรณีศึกษาสู่ความยั่งยืน / ผู้จัดการ
ชื่อผู้แต่งผู้จัดการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [ 2556 ]
เลขเรียก658.408 ผ412ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCSR กับแรงงานสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ตามหลักมาตรฐานสากล / ยูน เฮียววัน ; อรัญญา ภคภัทร แปล
ชื่อผู้แต่งยูน เฮียววัน
พิมพลักษณ์สระบุรี : ศูนย์ศึกษาแรงงาน, 2552
เลขเรียก658.408 ย415ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper heroes "เรื่องเล่าจากเงาฝัน" / แป้งเขียว
ชื่อผู้แต่งแป้งเขียว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2557
เลขเรียก658.408 ป725ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม : บริษัท อัคราไมนิ่ง จำกัด = Corporate social ...
ชื่อผู้แต่งขวัญฤทัย จันทะวงศ์
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกHD60.5.T5 ข275ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน = Strategic csr to ...
ชื่อผู้แต่งณัฐธยาน์ ตรีผลา
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกHD60.5.T5 ณ329ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ / สุเมธ กาญจนพันธุ์ = Corporate soci...
ชื่อผู้แต่งสุเมธ กาญจนพันธุ์, 2524-
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากองค์กรสู่ท้องถิ่นรอบเหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิษณุโลก...
ชื่อผู้แต่งยุวธิดา พุกอ่อน
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกHD62.4 ย442ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง บริษัท ปตท. จำกั...
ชื่อผู้แต่งพิสาร หมื่นไกร
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกHD60.5.T5 พ769ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยอมรับของพนักงานในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน CRS-DIW พ.ศ. 2553 กรณีศึกษา บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชี...
ชื่อผู้แต่งวิชาญ สุวรรณประสิทธิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมและการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...
ชื่อผู้แต่งสินีนาฏ วงค์เทียนชัย
พิมพลักษณ์2558.
เลขเรียกHD60.5.T5 ส724ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลจากเวทีสาธารณะเรื่อง CSR ของธุรกิจบุหรี่ : แท้หรือเทียม [จุลสาร] / จัดทำโดย มูลนิธิรณรงค์เพื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืนขององค์กร = CSR for corporate sustainabiligy / สถาบันการพัฒนาธ...
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์, 2558.
เลขเรียก658.408 ต199ค 2558
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคม : สำหรับผู้ผลิตที่ต้องการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีเชิงบูรณาการ ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิ, 2557.
เลขเรียกTD 195 .I54 ค416 2553
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความว่าด้วย--ความรับผิดชอบต่อสังคม / พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ ; ศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมแห่งมหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ นนทนนาธรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรร์, 2561.
เลขเรียกHD 60 พ36ร 2561,658.408 พ697ร 2561 22
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา