Found: 765  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ปริทรรศน์ : มหาอำนาจในบริบทความมั่นคงโลก / มนวดี ถกลธวัช.
ชื่อผู้แต่งมนวดี ถลลธวัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียกU 162 ม15 2557
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจปี 2014 / ผู้เขียน, นันทิยา ทองคณารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, [2557].
เลขเรียก355.033 ย365 2557 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2541-2544) / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544.
เลขเรียก355.03 ส 128 น 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความท้าทายของการบริหารจัดการภาคส่วนความมั่นคงในไทย = Chllenges of Security Sector Reform in Thailand...
ชื่อผู้แต่งปนินาท ธวัชโชคทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554.
เลขเรียกJQ1746 ป161ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ / ชวลิต ยงใจยุทธ.
ชื่อผู้แต่งชวลิต ยงใจยุทธ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บริษัทพิธการพิมพ์, 2532].
เลขเรียกUA10 ช54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ความมั่นคงฝรั่งเศส 2013 = France National Security Strategy 2013 / สุนทราภรณ์ มะโน.
ชื่อผู้แต่งสุนทราภรณ์ มะโน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557.
เลขเรียก355.033044 ส782ย 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ / โดย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการป...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการปฏิรูประบบงานความมั่นคงของรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2555
เลขเรียกส.ร. 355.03 ค1411ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ : ในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ / สมพร เทพสิทธา
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมป์, 2556
เลขเรียกส.ร. 355.03 ส166ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี 2550.
เลขเรียก355.03 ส215น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจปี 2014 / ผู้เขียน นันทิยา ทองคณารักษ์ [และคนอื่นๆ 4 คน]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2557
เลขเรียกUA10.5 ย73 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความท้าทายของการบริหารจัดการภาคส่วนความมั่นคงในไทย = Challenges of security sector reform in Thailan...
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการทหารสูงสุด. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงวิถีใหม่
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทภูมิ พับลิชชิ่ง, 2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ / จังหวัดนครปฐม.
ชื่อผู้แต่งจังหวัดนครปฐม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, 2525]
เลขเรียกUA10.5 จ62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง)นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงของชาติ (พ.ศ.2560-2564) / สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ...
ชื่อผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, 25-
เลขเรียกสร 355.03 ส636ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาเข...
ชื่อผู้แต่งนันทิยา ทองคณารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2559.
เลขเรียก355.03 น431ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา