Found: 115  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา เล่ม 2 (ความมั่นคงทางอาหาร) / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล.
ชื่อผู้แต่งนงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2552.
เลขเรียก636.8 น ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชุมชนใกล้พื้นที่อนุรักษ์ 3 แห่ง พรุควนขี้เสียน พรุควนเคร็ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะ...
ชื่อผู้แต่งอุมาพร มุณีแนม
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559
เลขเรียกGN407 อ74 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชน : การสำรวจชุมชน 4 ภาค โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย / น้ำอ้อย ภักดีว...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการวิจัยระยะยาวในเด็กไทย, [2545?]
เลขเรียกHD9000.9.T5 ร228
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหาร: กรณีศึกษาในลุ่มน้ำปิงตอนบ...
ชื่อผู้แต่งประศักดิ์ ถาวรยุติการต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.), 2555
เลขเรียกภน 634.99 ป1711ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูณ์ โครงการวิจัยการสร้างศักยภาพของครัวเรือนในระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อความมั่...
ชื่อผู้แต่งเอกรินทร์ พึ่งประชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2560.
เลขเรียกS 494.5 .A65 อ51 2560
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการนำร่องการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา: ...
ชื่อผู้แต่งกาญจน์ หงส์มณีรัตน์.
พิมพลักษณ์นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม, 2554.
เลขเรียก362.5 ก23 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยอาหารของประเทศ : รายงานวิจัยฉบับสม...
ชื่อผู้แต่งประภาพร ขอไพบูลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553
เลขเรียกTX541 ป46 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตรกับความมั่นคงทางอาหาร: ทัศนคติและแรงจูงใจในการสานต่ออาชีพเกษตรของทายาทเกษตรกรในอำเภอสันป่าตอ...
ชื่อผู้แต่งศันสนีย์ กระจ่างโฉม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกภน 630.92 ศ115ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชาวลัวะบ้านป่ากำ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน = Food security of the lua people of...
ชื่อผู้แต่งสุธานี มะลิพันธ์
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหารของชุมชนคลองแดน : กรณีศึกษาตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา / ภานุมาศ สุนทรวิจิ...
ชื่อผู้แต่งภานุมาศ สุนทรวิจิตร
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกHD9016.T52 ภ63 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีที่เกี่ยวข้องต่อความมั่นคงทางอาหารของภาคครัวเรือน...
ชื่อผู้แต่งตฤณ พรมอินทร์
พิมพลักษณ์2559
เลขเรียกTX541 ต43 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความร่วมมือระดับภูมิภาค้ดานความมั่นคงทางอาหาร : การจัดการเรื่องความมั่นคงทางอาหารภายใต้ภาวะฉุกเฉินข...
ชื่อผู้แต่งศิริพร วัชชวัลคุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
เลขเรียกHD9000.9.A1 ศ463ค 2558,363.8 ศ463ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว ปลา อาหาร และชุมชน / [บรรณาธิการเนื้อหา พงษ์ทิพย์ สำราญจิตต์ ; คณะผู้เขียน อนุสรณ์ อุณโณ ... แ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมศิษย์เก่าบูรณะชนบทและเพื่อน, 2545.
เลขเรียกHD9016.T52 ข461
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร : การประเมินระดับครัวเรือนและชุมชนในมิตินิเวศวิทยามนุษย์ / หัวหน้าโครงการ, กุลว...
ชื่อผู้แต่งกุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2556, [2013]
เลขเรียกHD9016.T5 ก728ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา