Found: 126  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ชายแดน ปี 2558 / โดย กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม กอง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กองวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง. 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างและผลกระทบของการค้าด่านชายแดนถาวร ห้วยโก๋นจังหวัดน่าน ก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ...
ชื่อผู้แต่งนัคเรศ ธีระวัฒนวิศิษฎ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 380.1 น114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุดผ่านแดนถาวรกับผลที่มีต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบริเวณช่อ...
ชื่อผู้แต่งยศวีร์ คงธนจารุอนันต์, ร.อ.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 353.13 ย55จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ชายแดน ปี 2558 / โดย กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม กอง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559.
เลขเรียกHN 700.55 .Z9C6 น77ว 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เส้า : การบริหารจัดการความมั่นคงไม่ตามแบบร่วมกัน ระหว่างภาความมั่นคง ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม / น...
ชื่อผู้แต่งนเรศน์ วงศ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, 2554.
เลขเรียกJZ5596 น266ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลังสมอง วปอ.เพื่อสังคม / วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วปอ., [2545?]
เลขเรียกUA853.T5 ค173 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2542-2546) : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2542
เลขเรียก351.0072 ส215น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอ.เอส พรินติ้ง เฮาส์, 2539
เลขเรียก363.285 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกองทัพไทยกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความมั่นคงชายแดนแบบองค์รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน : กรณีศึกษาเขต...
ชื่อผู้แต่งกองบัญชาการทหารสูงสุด. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของการปราบปรามชนกลุ่มน้อยโดยรัฐบาลพม่าต่อความมั่นคงของชายแดนไทย = Impact of ethnic minorities...
ชื่อผู้แต่งผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
เลขเรียกวจ 350 ผ114ผ2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการความมั่นคงศึกษาเรื่องปัญหาอาชญากรรมข้ามชายแดน : พื้นที่ชายแดนไทยและประ...
ชื่อผู้แต่งธนา ยศตระกูล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกHV6252 ธ231
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเรื่อง ศักยภาพและความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยที่มีพรมแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์, 2557.
เลขเรียกHF3800.55 ร451 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี ตชด. 6 พฤษภาคม 2536 / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, 2536.
เลขเรียก354.593 มท0621ต 2536
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติและคำแนะนำเกี่ยวกับเขตแดนของประเทศไทย / กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย.
ชื่อผู้แต่งกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย. กองเขตแดน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547.
เลขเรียก320.12 ส192ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ในเขตหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย-กัมพูชา = The nat...
ชื่อผู้แต่งบุญถม แสงเพชร.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ กองปฏิบัติการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2533.
เลขเรียกUA10.5 บ7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา