Found: 174  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2557 / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2558
เลขเรียกส.ร. 323 ก276ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ชายแดน ปี 2558 / โดย กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม กอง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กองวิชาการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง. 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทย ปี 2560-2561 / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทูเกเตอร์ เอ็ดดูเทนเมนท์, 2562.
เลขเรียก353.5 ค172 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทย ปี... / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2561
เลขเรียก361.614 ค181ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย [Text]
ชื่อผู้แต่งสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย 2553
เลขเรียก306 ส691
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2549 / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , 2549
เลขเรียกHD7222.55 ร451 2549,306 ก194ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2554- / สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556-.
เลขเรียกHN 700.55 .Z9C6 ค17ว
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ชายแดน ปี 2558 / โดย กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม กอง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2559.
เลขเรียกHN 700.55 .Z9C6 น77ว 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2559 / สำนักงานปลัดกระทรวง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มการพัฒนามาตรฐานทางสังคม, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ ประเทศไทย ปี 2560-2561/ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2560-2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2559 / กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทูเกเตอร์ เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด , 2561
เลขเรียกพค 01 1/2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความร่วมมือนานาชาติกับความมั่นคงของมนุษย์ : รายงานสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร 2554 / วีระ สมบุร...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกJC599.E18 ค181 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเสี่ยงและความมั่นคงของมนุษย์บนเส้นทางสู่สังคมความรู้ : รายงานการวิจัย = Risk and human security...
ชื่อผู้แต่งสุรางค์รัตน์ จำเนียรพล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและพัฒนาดัชนีชี้วัดมาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์ / สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2548.
เลขเรียกHD7222.55 ก6 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ / กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์
ชื่อผู้แต่งกัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา