Found: 98  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของโปรแกรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการตามกระบวนการฟังก์ชันเบสที่มีต่อทักษะทางวิชาการของนักเรียนประถมศึก...
ชื่อผู้แต่งเพ็ชรวลี คำรนเดช
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) ระดับชั้...
ชื่อผู้แต่งวลัยลักษณ์ พันธุรี
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกLC4706.T5 ว346ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กแอลดี = Learning disabilities / โดย อัญชลี สารรัตนะ .
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สารรัตนะ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2551.
เลขเรียก371.95 อ525ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Development art activities for childr...
ชื่อผู้แต่งดารณี ธนวัฒน์
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกNX180.C45 ด422ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสื่อประสมที่มีผลป้...
ชื่อผู้แต่งพิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบประเมินระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล : รายงานการวิจัย /...
พิมพลักษณ์กรุงเพทฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโมชั่นกราฟิกเรื่องเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Motion graphic design of learning di...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ อยู่ชุ่ม
พิมพลักษณ์2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ / สุจินดา ผ่องอักษร, เจษฎา กิตติ...
ชื่อผู้แต่งสุจินดา ผ่องอักษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554
เลขเรียกส.ร. 371.9 ส423ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยการคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน = School-based screening fo...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและพัฒนาด้านสุขภาพ, 2554.
เลขเรียกRJ506.H9 ร64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ของโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม : กร...
ชื่อผู้แต่งศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์.
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียก371.9 ศ37ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้" / จิรา หนูนาค ; ภาควิขากิจกรรมบำบัด คณะเท...
ชื่อผู้แต่งรายงานการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "แนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้" (2553 : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553.
เลขเรียกWS110 ร451น 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาวะสมาธิสั้นในเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = The ...
ชื่อผู้แต่งดารณี ศักดิ์ศิริผล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556.
เลขเรียก618.9285889 ด422ก 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการคัดกรองโรคสมาธิสั้นและความบกพร่องด้านการเรียนในโรงเรียน = School-based screening for ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ, 2554.
เลขเรียกWS350.8.A8 ร451 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนปกติ เพ็ญสุดา จิโนการ.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญสุดา จิโนการ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 2560
เลขเรียก371.9046 พ912ก 2560 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา