Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการกระทำดีในทัศนะของศาสนาสำคัญในประเทศไทย, การศึกษาเชิงวิเคราะห์
ชื่อผู้แต่งสวัสดิ์ สุวรรณสังข์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2528
เลขเรียก216.072 ส17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนระลึกกรรม / แม่ชีกรุณา
ชื่อผู้แต่งแม่ชีกรุณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระนครบุ๊คส์, ม.ป.ป.
เลขเรียก294.304 ม881ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมของผู้หญิงคนนี้ 1 / เสาวลักษณ์ สิทธิวงศ์
ชื่อผู้แต่งเสาวลักษณ์ สิทธิวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ [จัดจำหน่าย], 2549.
เลขเรียก294.342 ส 962 ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหยุด...ความเลว...ที่...ไล่ล่าคุณ / ทองคำ ศรีโยธิน.
ชื่อผู้แต่งทองคำ ศรีโยธิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, [2551- ].
เลขเรียกBJ1405.ท9 ท52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอบายมุข 6 / สัมมนาชีวศิลปมูลนิธิ.
ชื่อผู้แต่งสัมมนาชีวศิลป์, มูลนิธิ, ผู้จัดพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัมมนาชีวศิลปมูลนิธิ, 2502.
เลขเรียก294.307 ส116อ 2502
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม (กฎแห่งเหตุผลทางจิตวิญญาณในธรรมชาติ) / ศาตราจารย์เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม.
ชื่อผู้แต่งแสง จันทร์งาม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ดาราวรรณการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก294.35 ส954ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบาปหรือบุญ / อาจารย์บาง
ชื่อผู้แต่งอาจารย์บาง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2545.
เลขเรียก294.382325 อ599บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแรมบิทส์ / วราห์ชา.
ชื่อผู้แต่งวราห์ชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2551.
เลขเรียกPZ90.ท9ว465 ร84
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น / ภัคทีฆวิณหุ์ ; นักรบ พิมพ์ขาว บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งภัคทีฆวิณหุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊ค, 2553.
เลขเรียกBQ4435 ภ6ร 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรมลิขิต / รวบรวมเรียบเรียงโดย ธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ.
ชื่อผู้แต่งธมฺมวฑฺโฒ ภิกฺขุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป, 2542.
เลขเรียกBQ4435 ธ45 2542,294.32 ก177 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง70 วงเวียนกรรม : เรื่องจริงของชาวจีนโบราณตามกรรมลิขิต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2551].
เลขเรียกBQ4435 จ688,294.3422 จ688
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรรม นิพพาน อมิตาภพุทธ / พอล คารุส ; ส.ศิวรักษ์, แปลและเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งคารุส, พอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2559
เลขเรียกBQ5815.5 ค226 2559,294.31883 ค339ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิธีแก้กรรม-ปัญหาชีวิต-กินอย่างไร-ไร้โรคภัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวรรณภูมิ, 2552.
เลขเรียกBQ4435 ค762 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคล็ดวิธีแก้กรรม-ปัญหาชีวิต-กินอย่างไร-ไร้โรคภัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มปท , [2554?].
เลขเรียก294.304 ค574 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา