Found: 881  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบข้อมูลที่เกี่ยวกับความยากจน / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [254-]
เลขเรียกHC79.P6 ค961ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนในระดับตำบลของ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550, [2007]
เลขเรียกHC445.Z9P6 ร451 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแฟ้มข้อมูลคนจนกับประชานิยม : นโยบายความยากจน : มุมมองจากรากหญ้า ; การปฏิวัติทางนโยบาย กับการสร้างระ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], [2549].
เลขเรียก305.569 ฟ839
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน / โดย สุมาลี สันติพล...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี สันติพลวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,c2549.
เลขเรียกHC79.P6 ส7ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการติดตามประเมินผลรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการติดตามประเมินผการแก้ปัญหาความยากจน ตามยุทธศาสต...
ชื่อผู้แต่งสุมาลี สันติพลวุฒิ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียก362.5 ส 849 ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแนวคิด การเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่าเพื่อการแก้ปัญหาความยากจน / จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ชื่อผู้แต่งจุฑาทิพย์ ภัทราวาท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียกHC79.P6 จ623ก 2548,362.582 จ623ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ.2550 ทั่วราชอาณาจักรและรายภาค / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2552.
เลขเรียกสร 362.5 ส184ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWorld development report รายงานการพัฒนาโลก 2000/2001 : การขจัดความยากจน ภาพรวม / ธนาคารโลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารโลก, 2543.
เลขเรียกHC79.P6 ว922
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาความยากจนในประเทศไทย [จุลสาร] / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ , บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม, 2518.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใช้งบประมาณพิเศษปี 2544 ตามแผนก่อ...
ชื่อผู้แต่งณัฏฐิมา มากชู
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกHC79.P6 ณ318ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจะแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทได้อย่างไร / วันเพ็ญ ชมเดช...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, 2538
เลขเรียก362.5 จ111
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, (254-).
เลขเรียก362.5 ก494ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) / กรมการพัฒนาชุมชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2541?]
เลขเรียกวจ HC79.P6 ร451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน : เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ [จุลสาร] / ผู้สรุป ปราโมทย์ ตั้งเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน : การศึกษาผลผลิตของโครงการ : รายงานประเมินผล / ขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์.
ชื่อผู้แต่งขนิฎฐา กาญจนรังษีนนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะทำงานประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2540.
เลขเรียก339.46 ข223ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา