Found: 1,243  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม = Conflict...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2547.
เลขเรียก303.69 พ533ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม : กรณีหน่วยงานของรัฐในจังหวัดพิจิตร / มนัส...
ชื่อผู้แต่งมนัส สิงหเดช
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกHD42 ม164ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง / กรมสุขภาพจิต
ชื่อผู้แต่งกรมสุขภาพจิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2557
เลขเรียก303.69 ก445ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม, 2557.
เลขเรียก303.69 ก218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาบ้านเมือง / กระทรวงยุติธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ, 2558.
เลขเรียก320.9593 ย443ป 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการความขัดแย้งของศูนย์ยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุนชนบ้านน้ำ...
ชื่อผู้แต่งศิรินภา ทรัพย์โฮ้
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกHD42 ศ457ป 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์การประสานงานการจัดการความขัดแย้ง / วงศา คงดีและ สุวิทย์ เลาห...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ออฟเซ็ท, 2539.
เลขเรียก303.69 ร262 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาความขัดแย้งในชุมชนและรูปแบบที่ใช้ในการจัดการปัญหาจังหวัดปทุมธานี = P...
ชื่อผู้แต่งสุกัญญา รุ่งทองใบสุรีย์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2556.
เลขเรียกวจ HM1126 ส739
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบการแก้ไขปัญหาเรื่องความขัดแย้งด้านศักดิ์ศรีในสังคมไทยเชิงพุทธบูรณาการ รัตนะ ปัญญาภา
ชื่อผู้แต่งรัตนะ ปัญญาภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการระงับความขัดแย้ง : คู่มือการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ / จอห์น แมค...
ชื่อผู้แต่งแมคคอนแนล, จอห์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549.
เลขเรียก301.6 ม92ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสันติศึกษากับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง : รวมบทความคัดสรร / บรรณาธิการ, วลัย อารุณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียกJX6051 ส586 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี / สถาบันพระปกเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
เลขเรียกHM1126 น927 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ทรัพยากรกับความขัดแย้งทางสังคม : พลวัตของการเป็นนิคกับทางเลือกการพัฒนา / กองบรรณาธิการ สุริชัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียก303.6 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้ง : การบริหารเพื่อความสร้างสรรค์.
ชื่อผู้แต่งเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.
เลขเรียก303.6 ส67ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความขัดแย้งและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง รัฐ ทุน และท้องถิ่น มุมมองเชิงวัฒนธรรม / จัดโดย โครงการอาศรมว...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวัฒนธรรมศึกษาเรื่อง ความขัดแย้งและความรุนแรงเชิงโครงสร้าง รัฐ ทุน และท้องถิ่น มุมมองเชิงวัฒนธรรม (2545 : นครศรีธรรมราช)
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกHM101 ก525ค 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา