Found: 1,157  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา / อรวรรณ จำปาแก้ว = A Stud...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ จำปาแก้ว 2506-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ อำนาจ ความศรัทธา และความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา / ปริญญานิ...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต แท่นพิทักษ์.
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียก373.1105 บ114ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการครูคณิตศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา / ภิรดี มีสวัสดิ์ = A stu...
ชื่อผู้แต่งภิรดี มีสวัสดิ์ 2513-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน ตามการรับรู้ของครูบรรจุใหม่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา...
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์ 2502-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมระดับตำบลที่อยู่นอกโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบทเกี่ยวกับหน้าที่ข...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ วัณณกุล
พิมพลักษณ์2526.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย / นิภาภรณ์ คำ...
ชื่อผู้แต่งนิภาภรณ์ คำเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562
เลขเรียกวจ371.1 น626น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของครูผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2536 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศ...
ชื่อผู้แต่งโสภัณ สูยะศรี
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียก371.1 ส8611ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งพรสมบัติ ศาสตร์นอก
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทที่พึงประสงค์ของครูมัธยมศึกษา ในยุคสารสนเทศ สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 253...
ชื่อผู้แต่งนิดา กิจจินดาโอภาส
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLB2832.4.T5 น569บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองด้านวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบ...
ชื่อผู้แต่งแน่งน้อย ดีถาวร 2499-.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกวน.บว 371.104 น891ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย = Guidelines...
ชื่อผู้แต่งนิภาภรณ์ คำเจริญ, ผู้แต่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2562.
เลขเรียกวจ 371.104 น626น 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินคุณลักษณะครูอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตการศึกษา 7 = The evaluation of professional charac...
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ คงเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
เลขเรียกว 373.1 ธ677ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการด้านการจัดระบบสวัสดิการและ ประโยชน์เกื้อกูลครูตามแนวทางการปฏิรูปครูและ บุคลากรทาง...
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ศรีสว่างรัตน์
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกวจ 371.1 ส74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5 / วันทนา ศิลปิน = A study ...
ชื่อผู้แต่งวันทนา ศิลปิน
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสมรรถภาพและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขึ้นพื้นฐานของครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังห...
ชื่อผู้แต่งสมนา วีระวงษ์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกLB2838 ส252ก 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา