Found: 19,856  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาวิชาชีพครู / ธีรยุทธ พึ่งเทียร text
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ พึ่งเทียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกLB2832.4.T5 ธ641 2557,371.12 ธ641ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูมืออาชีพ = Self actualization for professional teacher / ธารารัตน์ มาลัยเถาว์.
ชื่อผู้แต่งธารารัตน์ มาลัยเถาว์.
พิมพลักษณ์พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2561.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ธ525ค,371.1 ธ272ค 2561
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูมืออาชีพ = Self-actualization for a professional teachers / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ชื่อผู้แต่งปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ชัพพลาย, 2561.
เลขเรียกLB2832 ป461,371.11 ป461ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครูต้นแบบ 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542.
เลขเรียกLB2128.T4 ค167 2542,371.11 ส691ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2560.
เลขเรียกLB2832 ค 2560,371.1 พ93ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติครู : คุรุสภาัจัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2548 / ประสิทธิ์ สุนทรโรทก.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ สุนทรโรทก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548.
เลขเรียก923.7593 ป372
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของข้าราชการครู อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กับข้าราชการครูอำเภอเมือง จังหว...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ สมฤทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ / ณัฐมน พันธุ์ชาตรี
ชื่อผู้แต่งณัฐมน พันธุ์ชาตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครู : เอกสารทางวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี วิทยาลัยครูนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยครู, [2527]
เลขเรียก370.733 ค167
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครู : เอกสารทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 70 ปี วิทยาลัยครูนครราชสีมา / [เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ ... ...
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา : วิทยาลัยครูนครราชสีมา], [2537?].
เลขเรียก370.733 ค884 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของครูที่สำเริจการศึกษาจา...
ชื่อผู้แต่งคนึง จันทวงศ์
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูไทย = Self-actualization for Thai teachers / ธีรศักดิ์ อัครบวร. [text]
ชื่อผู้แต่งธีรศักดิ์ อัครบวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก.พลพิมพ์ (1996), 2545.
เลขเรียกLB2832.4 T5 ธ65 2544,371.1 ธ37ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู = Foundation of teaching profession / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียก371.1 พ816 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา