Found: 18,723  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาวิชาชีพครู / ธีรยุทธ พึ่งเทียร text
ชื่อผู้แต่งธีรยุทธ พึ่งเทียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
เลขเรียกLB2832.4.T5 ธ641 2557,371.12 ธ641ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูมืออาชีพ = Self actualization for professional teacher / ธารารัตน์ มาลัยเถาว์.
ชื่อผู้แต่งธารารัตน์ มาลัยเถาว์.
พิมพลักษณ์พะเยา : โรงพิมพ์เจริญอักษร, 2561.
เลขเรียกLB2832.4.T5 ธ525ค,371.1 ธ272ค 2561
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นครูมืออาชีพ = Self-actualization for a professional teachers / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
ชื่อผู้แต่งปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ชัพพลาย, 2561.
เลขเรียกLB2832 ป461,371.11 ป461ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของข้าราชการครู อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา กับข้าราชการครูอำเภอเมือง จังหว...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ สมฤทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างเสริมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ / ณัฐมน พันธุ์ชาตรี
ชื่อผู้แต่งณัฐมน พันธุ์ชาตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครู : เอกสารทางวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี วิทยาลัยครูนครราชสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : วิทยาลัยครู, [2527]
เลขเรียก370.733 ค167
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครู : เอกสารทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 70 ปี วิทยาลัยครูนครราชสีมา / [เกียรติศักดิ์ นาคประสิทธิ์ ... ...
พิมพลักษณ์[นครราชสีมา : วิทยาลัยครูนครราชสีมา], [2537?].
เลขเรียก370.733 ค884 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของครูที่สำเริจการศึกษาจา...
ชื่อผู้แต่งคนึง จันทวงศ์
พิมพลักษณ์2516.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณธรรมครูไทย / อำไพ สุจริตกุล
ชื่อผู้แต่งอำไพ สุจริตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
เลขเรียกLB1775 .อ26,371.11 อ695ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชาพื้นฐานวิชาชีพครู = Foundation of teaching profession / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียก371.1 พ816 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพอนาคตของครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ และครูภูมิปัญญาไทย / รุ่ง แก้วแดง
ชื่อผู้แต่งการบรรยายพิเศษเรื่อง ภาพอนาคตของครูแห่งชาติ ครูต้นแบบ และครูภูมิปัญญาไทย (2544 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนรางวัลเกียรติยศแห่งวิชาชีพครู สกศ., 2544.
เลขเรียกLB2832 ก459 2544,อ 371.1 ร42ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างเสริมจิตสำนึกครู / จีรภัทร อาดนารี
ชื่อผู้แต่งจีรภัทร อาดนารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา