Found: 1,096  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มเวลา สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์พี่เ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาค, 2531.
เลขเรียกLB1775 .ก27ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์วิชาชีพครู 3 : เอกสารประกอบการสอนวิชา ศษ 363 = ED 363 professional experience III : รหัส ...
ชื่อผู้แต่งชวลิต สูงใหญ่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2546.
เลขเรียกLB1026 ช283 2548,371.3028 ช283ป 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน ศึกษา 163 ประสบการณ์ทางวิชาชีพครู 1 = ED 163 Professional experience I / เรียบเ...
ชื่อผู้แต่งวินิจ วงศ์รัตนะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542.
เลขเรียก371.3028 ว626อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพการผลิตครูหลักสูตร การผลิตครู5ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธ...
ชื่อผู้แต่งสุดใจ บุญอารีย์.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียกว378.1 ส766ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำรารวมหลักวิชาครู เล่ม 2 / อ่ำ อุ่นใจ
ชื่อผู้แต่งอ่ำ อุ่นใจ
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ศุภอักษร, 2477.
เลขเรียก370.7 อ211ต
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิจัย = Research methodlogy / ทวีป ศิริรัศมี.
ชื่อผู้แต่งทวีป ศิริรัศมี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2534.
เลขเรียก001.42 ท199ว2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปยอดวิชาครู 465 ข้อ / สุโท เจริญสุข
ชื่อผู้แต่งสุโท เจริญสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2521
เลขเรียก371.3 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง 99 ปี การครุศึกษาในประเทศไทย : ความเป็นสากลและนวัตกรรม, 9-10 ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง 99 ปี การครุศึกษาในประเทศไทย : ความเป็นสากลและนวัตกรรม (2534 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียก370.73 ก485อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2526-
เลขเรียกLB1775 ส747อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา 410481 ประสบการณ์วิชาชีพ 4 = Professional experience IV / จรินทร์ นาคศรีอาภรณ...
ชื่อผู้แต่งจรินทร์ นาคศรีอาภรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [253-?]
เลขเรียก378.1 จ47อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาศึกษา 163 : ประสบการณ์วิชาชีพครู 1 / วิมลศรี เกษมสุข.
ชื่อผู้แต่งวิมลศรี เกษมสุข.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2525?].
เลขเรียก370.71 ว673อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาวิชาชีพครูของคุรุสภา (พ.ศ.2535-2539)
ชื่อผู้แต่งคุรุสภา. กองกลาง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2535.
เลขเรียก370.71 ส215ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเรื่องครุศึกษากับอนาคตของประเทศไทย / คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะคุรุศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
เลขเรียก370.72 จ249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาฯ, [2527?]
เลขเรียก375.001 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา