Found: 1,751  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาและพัฒนาชุดครัวสำเร็จสำหรับห้องครัวที่มีพื้นที่จำกัด = Project study and development ki...
ชื่อผู้แต่งอิทธิพล พรหมพิงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2561.
เลขเรียกสพ 180933 อ728ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ก้นครัว / บี วิลสัน.
ชื่อผู้แต่งวิลสัน, บี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2559.
เลขเรียกTX658 .ว64 2559
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesign your own kitchen : ครัวสวยตามใจฉัน / บรรณาธิการ ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2558
เลขเรียกNK2117.K5 ค157 2558,747.797 ด392
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผักสวนครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว / ผู้จัดทำและเรียบเรียง อรสา ดิสสถาพร.
ชื่อผู้แต่งอรสา ดิสสถาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551.
เลขเรียก635.04 อ382ผ 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของครัวกลาง บริษัทการบินไทย (มหาชน) จำกัด : รายงานกา...
ชื่อผู้แต่งวิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ....กรุงเทพมหานคร สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมน...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2544.
เลขเรียก306.8 ส215กทม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChic kitchen / อัจฉรา จีนคร้าม บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์บ้านและสวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2549.
เลขเรียกNK2117.K5 บ64 2549,747.79 ช536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบห้องครัว / กชพงศ์ เลขะกุล.
ชื่อผู้แต่งกชพงศ์ เลขะกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกNK2117.K5 ก112,747.79 ก12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMix & Match Kitchen ดีไซน์ครัวที่แตกต่าง / แอทคิซเซ่น.
ชื่อผู้แต่งแอทคิซเซ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2558.
เลขเรียกNA 8330 อ941ม 2558,643.3 อ93ด 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStylish Kitchen : รวมดีไซน์ครัวสวย หลากสไตล์ / แอทคิทเช่น.
ชื่อผู้แต่งแอทคิทเช่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2561.
เลขเรียก747.79 อ942ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhite kitchen ดีไซน์ครัวสีขาว / แอทคิชเช่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2557
เลขเรียกNK2110 ว 2557,643.3 ว967
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครัวสวยทันสมัย = Smart kitchen / แอทคิทเช่น ; ภริตา วิริยะรังสฤษฎ์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งแอทคิทเช่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินเตอร์เนชั่นแนล วินเทจ, 2561.
เลขเรียก643.3 อ942ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2543 จังหวัดน่าน / สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียก306.85 ส184ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา