Found: 6,827  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลสาระชุดวิชา จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา หน่วยที่ 1-4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551
เลขเรียก306.8 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถาบันครอบครัวกับความแข้มแข็งของชุมชนและสังคม / ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา .
ชื่อผู้แต่งธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2545.
เลขเรียก306.85 ธ461ส 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาครอบครัวศึกษา หน่วยที่ 8-15 = มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช [text] Family studi...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556.
เลขเรียก306.85 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หน่วยที่ 11-15 = มหาวิทยาลัยสุโขทั...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2557.
เลขเรียก306.85072 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาสถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว หน่วยที่ 6-10 = มหาวิทยาลัยสุโขทัย...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2557.
เลขเรียก306.85072 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบาย/มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะพิเศษ : ครอบคร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2550.
เลขเรียก362.8294 ก514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต / โดย...ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2547.
เลขเรียกHQ743 ค155ร,306.87 ค155
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต / ประสิทธิ์ อังกินันทน์.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ อังกินันทน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ, 2546.
เลขเรียกHQ743 ป417
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต = Home education and life safety / เรียบเรียงโดย กาญจนา ทรัพย์อาจ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ทรัพย์อาจิณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มณฑลการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกWA308 ก941ห 2546,613 ก426ค 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยนครพนม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวเข้มแข็ง : ยุทธศาสตร์ประเทศไทยเข้มแข็ง / ประเวศ วะสี.
ชื่อผู้แต่งประเวศ วะสี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการครอบครังเข้มแข็ง สถาบันรักลูก, 2548.
เลขเรียกHQ743 ป46 2548,306.85 ป384ค 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครอบครัวไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ / สมพร เทพสิทธา.
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูนถัมภ์, 2538.
เลขเรียก173 ส16ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราครอบครัวสัมพันธ์ / สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2524.
เลขเรียกHQ743 ค183 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาการครอบครัว [text] / ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา
ชื่อผู้แต่งลักขณา สกุลลิขเรศสีมา
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2560
เลขเรียก306.85 ข218พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์และการศึกษานโยบาย/มาตรการในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่มี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550.
เลขเรียกHQ 674.55 ร26ร 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา