Found: 122  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์จากชายขอบ : จากประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิพัฒนรักษ์ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจน...
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มูลนิธิ, 2551.
เลขเรียกHM1136 ช244 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องของ--คนชายขอบ : จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย / ข้อมูล...
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : มูลนิธิ, [2550]
เลขเรียกHM1136 ร272 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นชายขอบของกลุ่มชาติพันธุ์ถิ่น-ยวนในจังหวัดเลย / วิทยานิพนธ์ของ นรินทร คูณเมือง.
ชื่อผู้แต่งนรินทร คูณเมือง.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก362.042 น173ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องราว--ของคนชายขอบ / อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, สุราณี ภูสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งอุ่นใจ เจียมบูรณะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนรักษ์, 2550
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 อ73 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายขอบกับการเฝ้าระวังอำนาจรัฐ : กรณีศึกษาชุมชนอาข่าในประเทศไทย / กนกรัตน์ ยศไกร
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ ยศไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มนุษยวืทยาสิริธร, 29 ซม.
เลขเรียก305.8 ก15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องมอแกน : คนชายขอบแห่งอันดามัน [videorecording] = Moken : Andaman marginalized people / องค์การแอ็คชั่...
ชื่อผู้แต่งองค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยการสำรวจข้อมูลทางประชากรเชิงลึกของคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง / หัว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), [ม.ป.ป.].
เลขเรียกHV4602.55 .ร64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสารคร : กรณีศึกษาอุดมการณ์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม = Margi...
ชื่อผู้แต่งบัณฑิต ทิพย์เดช
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียกP302 บ259ค 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผู้หญิง คนชายขอบในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ [จุลสาร] / โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (มพย.), [25..].
เลขเรียกHN ม7ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการสำรวจคนไร้สัญชาติและคนชายขอบในจังหวัดกาญจนบุรี / ผู้วิจัย ชลิต ชีช้าง และคณะ
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี, 2551.
เลขเรียกHN700.55.Z9M6 ค92,305.56 ค962 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการสำรวจคนไร้สัญชาติและคนชายขอบในจังหวัดกาญจนบุรี / ชลิต ชีช้าง...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2551.
เลขเรียกHN700.55.Z9.M26 ค961 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
13
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยการสำรวจคนไร้สัญชาติและคนชายขอบในจังหวัดกาญจนบุรี [computer file] / ชลิต ชีช้าง...[และคน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หจก.ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์-การพิมพ์, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายข่าว คนชายขอบ : คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน # 4 / บรรณาธิการ ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี และจารยา บุญ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2557.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 ค139 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนชายข่าว คนชายขอบ : คนเคลื่อนข่าว ข่าวเคลื่อนคน # 5 / บรรณาธิการ ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี และจารยา บุญ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการสื่อสารสุขภาวะชุมชนชายขอบ, 2558.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 ค139 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา