Found: 658  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง โครงการศึกษา ดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุขและการค้นหากลุ่มคนยากจนในชุมช...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรราชูปถัมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ [2548]
เลขเรียก304.6 ม192ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาคดีคนจนคดีการเมืองกับนโยบายรัฐบาลใหม่ ศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 09.30-16.30 น...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : สถาบันพัฒนาการเมือง, 2544.
เลขเรียก305.569 อ884 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์คนจนและการจัดการแก้ปัญหาคนจนในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ : รายงานโครงการวิจัย / โดย วิจิตร ระวิ...
ชื่อผู้แต่งวิจิตร ระวิวงศ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : 2542.
เลขเรียก305.569 ว522ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยชุดโครงการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการเรื่อง การวิจั...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ลักขณานุรักษ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548
เลขเรียก363.1 ส239ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพชีวิตของนักเรียนที่ออกกลางวัน : รายงานวิจัยย่อยฉบับสมบูรณ์ / ไพรินทร์ รุยแก้ว.
ชื่อผู้แต่งไพรินทร์ รุยแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียก305.56 พ989ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสถานภาพคนจนและคนด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย, 2545.
เลขเรียกHV4142.55 .อ72 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัย สภาพชุมชนแออัดเมืองมหาสารคาม = A study of the slum in Mahasarakham / ชูพักตร์ สุทธิสา
ชื่อผู้แต่งชูพักตร์ สุทธิสา
พิมพลักษณ์(มหาสารคาม) : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
เลขเรียก307.3364 ช 781 ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพวิถีและความต้องการทางสังคมของกลุ่มคนจนเมือง / ภคพนธ์ ศาลาทอง.
ชื่อผู้แต่งภคพนธ์ ศาลาทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2553.
เลขเรียกวจ 0383 ภ114ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพึ่งตนเองของคนยากจนในจังหวัดอุดรธานี [text] / อภิญญา โชคนัก
ชื่อผู้แต่งอภิญญา โชคนัก
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกวพ 307.3364 อ253ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจทัศนคติของครัวเรือนที่มีรายได้น้อย / สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์พระนคร : สำนักงาน, 2514.
เลขเรียก339.42 ส143รก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาดัชนีวัดความอยู่ดีมีสุขและการค้นหากลุ่มคนยากจนในชุมชนบนพื้นที่สูง : รายงานผลการศึกษาฉบับ...
ชื่อผู้แต่งวันทนีย์ ภูมิภัทราคม
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปถัมภ์, 2548
เลขเรียกวจ 362.5 ว633ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลเบื้องต้นการสำรวจลักษณะทางประชากรและสังคมของชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมือง พ.ศ. 2549.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2549.
เลขเรียกHV4142.55.A5 ร451 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา