Found: 1,848  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Mathematics and statistics for...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. โครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542.
เลขเรียก519.5 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติฉบับประสบการณ์ / เลิศ เกษรคำ และ ประเสริฐ กาญจนะวสิต.
ชื่อผู้แต่งเลิศ เกษรคำ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : วัฒนาพานิช, 2512.
เลขเรียก519.5 ล881ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย / คณาจารย์สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, [2530].
เลขเรียกQA37.2 ค131 2530,510 ค129 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์สำหรับสถิติ = Mathematical methods for statistics / อุดม ใยเจริญ
ชื่อผู้แต่งอุดม ใยเจริญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529.
เลขเรียกQA276 อ785 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์และสถิติ = Mathematics and statistics / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534.
เลขเรียกQA37.2 ม246ค ล.1-2 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการวิจัย / ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ. [text]
ชื่อผู้แต่งประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2551.
เลขเรียก519.5 ป17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยที่ 9-15.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544.
เลขเรียกQA36 ค129 ล.1-2 2544,510 ม246ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติวิเคราะห์เบื้องต้น : ฉบับปรับปรุงใหม่ พร้อมตัวอย่างการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป / สมจิต วั...
ชื่อผู้แต่งสมจิต วัฒนาชยากูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2532.
เลขเรียกQA276 ส236 2532,519.2 ส16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการสถิติ สำหรับการศึกษาขั้นมหาวิทยาลัย / ปกครอง ไชยกาล
ชื่อผู้แต่งปกครอง ไชยกาล
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2508.
เลขเรียก310 ป11ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยที่ 1-7 = Mathematic...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
เลขเรียก510 ม246อ 2556 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา 96102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยที่ 8-15 = Mathemati...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
เลขเรียก510 ม246อ 2556 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ = Mathematics and statistics 30205 : หน่วยที่ 1- 8 / สาชาวิ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543.
เลขเรียก519.5 ส241อ13
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หน่วยที่ 1-15 = Mathematic and statistics / สาขาวิชาวิทยาการ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียกQA37.2 .ส7237 2544,511 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หน่วยที่ 7-15 = Mathematics and statistics / มหาวิทยาลัยสุโข...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียก511 ม246อ 2555 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติหน่วยที่1-15 / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532.
เลขเรียกQA37.2 ม56,511 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา