Found: 284  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี ... / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544-
เลขเรียกJQ1749.A5 ค121,342.59306 ค1411ร 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี กกต. ก้าวต่อไปเพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2551.
เลขเรียกJQ1746.Z3E4 ส631,342.07 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี กกต. ข้ามพ้นวิกฤตเพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2553.
เลขเรียกJQ1746.Z3E4 ส635,324.9593 ส215ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี 2542 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2543.
เลขเรียก324.65 ค121ร 2542 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการแฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2543 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้ง, 2543.
เลขเรียก324.65 ค121ร 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี กกต. บนเส้นทางประชาธิปไตย = 15 th ECT On the Path of Democracy in Thailand / สำนักงานคณะกรรมกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกJQ1749.A55 ส63 2557,324.6 ค163ส 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการก่อตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีอินเดียและฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2557.
เลขเรียก324.6 ก163 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง / โดย พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.
ชื่อผู้แต่งพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว 2486-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2557.
เลขเรียกJQ1749.A79 พ4ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543]-
เลขเรียก324.593 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2549 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียก324 ค121ร 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี 2551 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียก324.9593 ค1411ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ 2545 (ตุลาคม 2544-กันยายน 2545)/ สำนั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2546.
เลขเรียก324.9593 ค121ร 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทย / โดย สีดา สอนศรี.
ชื่อผู้แต่งสีดา สอนศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
เลขเรียกJQ1749.A5 ส6ร 2557,324.6 ส682ร 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2560
เลขเรียกสร 324.6 ค121ร 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา