Found: 6,793  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมผลงานวิจัยข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว : โครงการจัดการความรู้เรื่องข้าวตามแนววิถีไทย / โดย คณะเกษตรศ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
เลขเรียก633.18 น267ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมในการผลิตข้าวขาวพื้นแข็งตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ = Environmental Management in Hi...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว, 25-
เลขเรียกสร 633.1 อ472ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเก็บข้อมูลพันธุ์ข้าว / กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยข้าว.
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยข้าว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร, 2531.
เลขเรียก584.9 ว546ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำนานเมล็ดข้าว / นักเรียนชั้นคละ ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนรุ่งอรุณ
ชื่อผู้แต่งโรงเรียนรุ่งอรุณ, นักเรียนชั้นคละ ปีการศึกษา 2541.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2544
เลขเรียกSB191.R5 ต367 2544,633.1 ร42ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยสร้างขีดความสามารถกลุ่มเกษตรกรและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ข้วงกล้องงอกและข้าวฮางหนองบัวลำภู :...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวหอม ขาวดอกมะลิ 105 บัสมาตีและอื่น ๆ / โดย วรวิทย์ พาณิชพัฒน์
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ พาณิชพัฒน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการตำราชาวบ้าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2530.
เลขเรียกSB191.R5 ว281 2530,633.18 ว17ช2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะและคุณค่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย / ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี.
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์งาม, [255-].
เลขเรียก633.1 ศ815ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยข้าวขึ้นน้ำและข้าวทนน้ำลึก : ประจำปี 2537 / ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี สถาบันวิจัยข้...
ชื่อผู้แต่งกรมวิชาการเกษตร. สถาบันวิจัยข้าว. ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี.
พิมพลักษณ์ปราจีนบุรี : ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี, 2537.
เลขเรียกSB191.R5 ศ815ร 2537,633.18 ว546ร 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมก...
ชื่อผู้แต่งศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน.
พิมพลักษณ์แม่ฮ่องสอน : ศูนย์, 2556.
เลขเรียกSB191.R5 ศ815กฮ,ภน 633.18 ว3211ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / อรอนงค์ นัยวิกุล.
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ นัยวิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560.
เลขเรียกTP435.R3 อ383ข 2560,633.18 อ179ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องKU สร้างสรรค์ข้าวไทย "ศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดี" / กองบรรณาธิการ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์, อ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560-2561.
เลขเรียกTP435.R3 ค745
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดปทุมธานี / ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์สารสนเทศ สถาบันวิจัยข้าว สำ...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร, 2548.
เลขเรียกSB191.R5 กร446 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี / ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี สถา...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร, 2545.
เลขเรียกSB191.R5 ก446 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของระดับการสีข้าวและสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีต่อศักยภาพของรำข้าวเพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ...
ชื่อผู้แต่งธรรณพ เหล่ากุลดิลก
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
เลขเรียกส.ร. 633.18 ธ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเรื่องการพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 6, 8-9 มีนาคม 2537 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก /...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาข้าวและธัญพืชเมืองหนาว (ครั้งที่ 6 : 2537 : ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก)
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : ศูนย์, 2536.
เลขเรียกSB191.R5 .ก276 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา