Found: 7,984  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณค่าใหม่ของข้าราชการ : การปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยม / สำนักงาน ก.พ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย, 2542.
เลขเรียกJQ1746 ส65,352.63 ค622
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด Hipps 13 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 25-
เลขเรียก351.1 ส636ต ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด Hipps 13 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เล่ม 2 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 25-
เลขเรียก351.1 ส636ต ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด Hipps 13 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เล่ม 3 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 25-
เลขเรียก351.1 ส636ต ล.3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ, 2535.
เลขเรียกJQ1747.9.F7 ม686 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการประพฤติตามกรอบแห่งจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., (253-).
เลขเรียก352.63 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าราชการระดับบริหาร / สมศักดิ์ ชูโต
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ ชูโต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2530.
เลขเรียกJQ1746 ส282,352.6 ส16ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างจิตลักษณะเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการทำงานราชการ / บุญรัม ศักดิ์มณี.
ชื่อผู้แต่งบุญรัม ศักดิ์มณี.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียก351.15019 บ545ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสวนาสร้างสรรค์เรื่อง"ความรับผิดชอบร่วมกัน ข้าราชการการเมือง : ข้าราชการประจำ" / เกษม สุวรรณกุล ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2536.
เลขเรียกJQ1746 ก27 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 25.. / คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี 2527
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2527- .
เลขเรียก351.1 ข 564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนสามัญต่อสวัสดิการการรักษาพยาบาล / อัฒรัตต์ เล้าวัฒนากูล = Opinions of...
ชื่อผู้แต่งอัฒรัตต์ เล้าวัฒนากูล 2510-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชนชั้นข้าราชการ / อุทัย หิรัญโต.
ชื่อผู้แต่งอุทัย หิรัญโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ 2527.
เลขเรียกJQ1746 อ7,351.1 อ244ช 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพัฒนาตนให้รอบรู้ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่...
ชื่อผู้แต่งศิวกานต์ ธิมาชัย
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2552
เลขเรียก371.104 ศ541ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการเดินทาง การใช้ยานพาหนะและสวัสดิการอื่น ๆ ในส่วนภูมิภาค / ฝ่ายค่าตอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2528.
เลขเรียกJQ1746 ข6ร6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ / กลุ่มเงินเดือนค่าตอบแทนและสวัสดิการ สำนักพัฒนา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กลุ่ม, [2543]
เลขเรียกJQ1746 ว744
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา