Found: 240  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราศัลยศาสตร์ข้อเข่าเทียม / บรรณาธิการ: สีหธัช งามอุโฆษ, สาธิต เที่ยงวิทยาพร, อารี ตนาวลี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2558
เลขเรียกWE870 ต367 2558,617.582 ตศ367
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปวดเข่า / [โดย: สุรศักดิ์ ศรีสุข, เล็ก ปริวิสุทธิ์, นวลอนงค์ ชัยปิยะพร]
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ศรีสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2537.
เลขเรียกRC932 ส854ป,WE870 ส854ป 2537,616.072 ล752ป 2537 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโรคปวดหัวเข่า / โดย วิพุธโยคะ รัตนรังษี, สุวัตร ตั้งจิตเจริญ และปริญญา อุทิศชลานนท์.
ชื่อผู้แต่งวิพุธโยคะ รัตนรังษี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุริยาสาส์น, [254-]
เลขเรียกRC932 ว176,WE870 ว643ร,616.7 ว231ร.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแม่พิมพ์ซีเมนต์กระดูกสำหรับการรักษาข้อเข่าเทียมติดเชื้อ = Development of bone cement spacer ...
ชื่อผู้แต่งกรวิชญ์ มะลาตรี
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปวดเข่า / สุรศักดิ์ ศรีสุข.
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ ศรีสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน , 2557.
เลขเรียกWE870 ส854ป 2557,616.72 ส854ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปวดเข่าโรค (โรคข้อเข่าเสื่อม) / เขียนโดย สุรเกียรติ์ อาชานานุภาพ. [text]
ชื่อผู้แต่งสุรเกียรติ อาชานานุภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2546
เลขเรียกRC932 ส846 2549,616.72 ส47ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม / โดย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา, ธวัช ประสาทฤทธา, วัลลภ สำราญเวทย์
ชื่อผู้แต่งพงษ์ศักดิ์ วัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิดสิน, 2532.
เลขเรียกWE300 พ164ร 2532,616.7223 พ164ร 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรักษาอาการเจ็บเข่า / พนิดา กุลประสูติดิลก, แปล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2546
เลขเรียกRC 623.5 พ199ค 2546,616.72 ค695 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม = Guideline for the treatment of osteoarthritis of knee / โ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 2553.
เลขเรียกWE870 ส720น 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดูแลตัวเองด้วยกายภาพบำบัด : ข้อเข่าเสื่อม / เขียนโดย มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ ; รูปประกอบโดย เฉลิมชาติ...
ชื่อผู้แต่งมัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2552.
เลขเรียกWE348 ม6ด 2552,616.72 ม335ด 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 สาระชนะเข่าเสื่อม / สาธิต เที่ยงวิทยาพร.
ชื่อผู้แต่งสาธิต เที่ยงวิทยาพร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยูเนี่ยน ครีเอชั่น, 2551.
เลขเรียกRC933 ส63,WE870 ส642 2551,616.71 ส24ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการด้วยวิธีการไม่ใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อ...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา สุวรรณเนาว์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2556.
เลขเรียกWE870 ส7ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมบางส่วนเฉพาะด้านในและด้านนอก = Unicompartmental knee arthroplasty / บ...
ชื่อผู้แต่งบุญชนะ พงษ์เจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2561 [2018]
เลขเรียกWE870 .บ724 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมเฉพาะด้านในและด้านนอก = Unicompartmental knee arthoroplasty / บุญชนะ ...
ชื่อผู้แต่งบุญชนะ พงษ์เจริญ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2561 [2018]
เลขเรียกWE870 .บ722 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา