Found: 530  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโพสต์ทูเดย์บันทึกประเทศไทย [จุลสาร] / บรรณาธิการ ณ กาฬ เลาหะวิไลย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง, 2553-.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปข่าวประจำปี 2555 / กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. กองประชาสัมพันธ์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกส.ร. 070.43 ท518ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องโลกวันนี้วันสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของหัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีต่อความสนใจ การตีความ และความเชื่อถือของผู้อ่าน / กฤตินี ประชาบาล...
ชื่อผู้แต่งกฤตินี ประชาบาล 2514-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปีเดลินิวส์ บันทึก ข่าวลึก ข่าวลับ 4 ทศวรรษ / หนังสือพิมพ์เดลินิวส์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชุมช่าง, [2547].
เลขเรียกAG 196 .T5 ส38 2547
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำข่าวการเมืองของหนังสือพิมพ์สยามรัฐ / พลอยจรัส ไชยเจริญ.
ชื่อผู้แต่งพลอยจรัส ไชยเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร, 2549.
เลขเรียกสพ 659 พ451ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้บริโภคข่าวหนังสือพิมพ์ / เรียบเรียงโดย บัญชา ธนบุญสมบัติ
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, [2546?]
เลขเรียกPN4781 บ62 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือผู้บริโภคข่าวหนังสือพิมพ์ / บัญชา ธนบุญสมบัติ
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, [2540-2550]
เลขเรียกPN4781 บ253ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดุลพินิจในการคัดเลือกข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน / ธนิตา แสนคำ = News selection judgment in ...
ชื่อผู้แต่งธนิตา แสนคำ 2519-
พิมพลักษณ์2543.
เลขเรียกว 371.3 ก671ร 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการเขียนข่าว
ชื่อผู้แต่งประชัน วัลลิโก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529.
เลขเรียก070.43 ป17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงสร้าง ระบบ และไวยากรณ์ของหนังสือพิมพ์ / ธาม เชื้อสถาปนศิริ = Structure, system and grammatical ...
ชื่อผู้แต่งธาม เชื้อสถาปนศิริ 2522-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหนังสือพิมพ์เบื้องต้น / สิริทิพย์ ขันสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งสิริทิพย์ ขันสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2539.
เลขเรียกPN4793.ท9 ส64 2539,070.172 ส731ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 ทศวรรษภาพข่าวไทย / บรรณาธิการ, อภิชาต ศักดิเศรษฐ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย, 2538.
เลขเรียก070.43 ส733
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ที่รายงานในข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวันประชานิยมของ...
ชื่อผู้แต่งเมธาวี ขติยะสุนทร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 070.43 ม542ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเตรียมสอบ สรุปข่าว / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์กรุ๊ป, [2558?]
เลขเรียก070.43 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา