Found: 331  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกบริสุทธิ์สารคล้ายฮอร์โมน FMRFamide จากก้านตาของกุ้งก้ามกราม = Purification of FMRFamide-like ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2541.
เลขเรียก595.3 ก498
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี = Evaluation on the stocking program...
ชื่อผู้แต่งอภิญญา เรณูนวล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี, 2548.
เลขเรียก639.68 อ253ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบการเลี้ยงที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชัง : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม...
ชื่อผู้แต่งเทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก639.64 ท622ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเบื้องต้นการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Mcrobrachium rosenbergii de Man) ในน้ำกร่อย = Preliminary s...
ชื่อผู้แต่งยอดชาย กรรณสูตร.
พิมพลักษณ์สมุทรสาคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2547.
เลขเรียก639.68 ย172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแยกบริสุทธิ์ฮอร์โมนที่ยับยั้งการพัฒนาของรังไข่ในกุ้งกามกราม I = การศึกษาเบื้องต้น = Purification...
ชื่อผู้แต่งวีระวรรณ สิทธิกรกุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาชีววิทยาและภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2537].
เลขเรียก595.3 ว848ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุ้งก้ามกราม / สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสิ้นค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547.
เลขเรียก639.31 ม247ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นไปได้ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีนต่างกัน = Feasibilit...
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ สุวรรณทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2546.
เลขเรียก639.6 ส263ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความแตกต่างของคุณภาพทางเคมีและโภชนาการของเนื้อกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii di man) จากวิธ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2549.
เลขเรียก639.68 ค181
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระดับความเค็มของน้ำที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม = Suitable water salinity level for nursing...
ชื่อผู้แต่งศศิวิมล ปิติพรชัย.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี, 2546.
เลขเรียก639.68 ศ311ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตอบสนองในด้านการเจริญเติบโตและการรอดตายของกุ้งก้ามกรามจากการผสมแบบระหว่างต่างสายพันธุ์และในสายพัน...
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, 2550.
เลขเรียก639.68 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุ้งก้ามกราม / ปัญญา สุวรรณสมุทร.
ชื่อผู้แต่งปัญญา สุวรรณสมุทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, [25-].
เลขเรียก639.543 ป524ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในบ่อดินโดยเลี้ยงรวมกับพืชพรรณไม้น้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลอดัยขณะกุ้งลอกคราบ...
ชื่อผู้แต่งสุวราภรณ์ กันทรวิชัยวัฒน์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2542.
เลขเรียก639.543 ส875ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสริมแร่ธาตุให้ลูกกุ้งก้ามกรามในการอนุบาลในน้ำเค็มที่มีระบบหมุนเวียนแบบปิด : รายงานผลการวิจัย มห...
ชื่อผู้แต่งกระสินธุ์ หังสพฤกษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552.
เลขเรียก639.68 ก233ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบการเลี้ยงแบบรวมสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน : รายงานผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = The p...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก639.543 ก768ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาการเปลี่ยนเพศกุ้งก้ามกรามเพศผู้ให้เป็นเพศเมียโดยวิธี Andrectomy : รายงานการวิจัย = Sex reversa...
ชื่อผู้แต่งคงภพ อำพลศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2548.
เลขเรียก639.68 ค113ศ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา