Found: 102  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย : รายงานการวิจัย / อารยา ถ...
ชื่อผู้แต่งอารยา ถาวรสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557
เลขเรียกส.ร. 796.09593 อ276น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย ; รายงานการวิจัยเรื่อง กลุ่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 2555.
เลขเรียกวจ 796.072 น287น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย : รายงานการวิจัย / อารยา ถาวรส...
ชื่อผู้แต่งอารยา ถาวรสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย ; รายงานการวิจัยเรื่อง กลุ่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนาการกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 2555
เลขเรียก796.072 น928น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาพื้นบ้านและการละเล่นประจำถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2527
เลขเรียก784.4 ค15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาพื้นเมืองไทย ภาคกลาง/ ชัชชัย โกมารทัต.
ชื่อผู้แต่งชัชชัย โกมารทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกGV 303.T4 ช353ท 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาพื้นเมืองไทยภาคเหนือ/ ชัชชัย โกมารทัต.
ชื่อผู้แต่งชัชชัย โกมารทัต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2549.
เลขเรียกGV 303.T4 ช363ก 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนันทนาการการละเล่นและกีฬาพื้นบ้านของไทย / สานิตย์ ทิพย์ธารา
ชื่อผู้แต่งสานิตย์ ทิพย์ธารา
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2544
เลขเรียก790 ส25น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย / กลุ่มว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา, 2556.
เลขเรียกGV663.T5 ร451 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกัฬาไทย : รายงา...
ชื่อผู้แต่งอารยา ถาวรสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา, 2555
เลขเรียกวจ 796 อ653น 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย / อารยา ...
ชื่อผู้แต่งอารยา ถาวรสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555.
เลขเรียกวจ GV133.T5 อ653
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปทานุกรมกีฬาพื้นเมือง / กรมพลศึกษา
ชื่อผู้แต่งกรมพลศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, [2526]
เลขเรียกอ 790.109593 พ45ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาพื้นเมืองไทยในการพัฒนาพื้นฐานนักกีฬาไทย / กลุ่...
ชื่อผู้แต่งกรมพลศึกษา สำนักการกีฬา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา, 2555
เลขเรียกวจ 796 พ447ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาพื้นเมืองไทย ภาคกลาง : ศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นมา วิธีเล่น และคุณค่า / ชัชชัย โกมารทัต
ชื่อผู้แต่งชัชชัย โกมารทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2549
เลขเรียกGV663.T53C4 ช353ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกีฬาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต : กีฬาพื้นบ้าน / โดย อภิชาติ อ่อนสร้อย, ปรีชา ศิริรัตน์ไพบ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ อ่อนสร้อย
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : รันทูวิชั่นส์, 2555.
เลขเรียกGV663.T5 อ252,796.4 ป173ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา