Found: 1,906  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรึกษากลุ่ม : เอกสารคำสอนวิชา 416621 = Group counseling / อนงค์ วิเศษสุวรรณ์.
ชื่อผู้แต่งอนงค์ วิเศษสุวรรณ์.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2550.
เลขเรียก158.35 อ154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการด้านการให้คำปรึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี : รายงานกา...
ชื่อผู้แต่งปาริชาติ รัตนราช
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559
เลขเรียกวจ 367.06 ป554ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาแนะแนว317 : การสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน / เมธินินทร์ ภิณญูชน.
ชื่อผู้แต่งเมธินินทร์ ภิญญูชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
เลขเรียกLB1027.5 ม736 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีให้บริการปรึกษา / วัชรี ทรัพย์มี
ชื่อผู้แต่งวัชรี ทรัพย์มี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกBF637.C6 ว387 2556,WM55^bว112ท2556,371.4 ว62ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา / ลักขณา สริวัฒน์
ชื่อผู้แต่งลักขณา สริวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2560.
เลขเรียกBF637.C6 ล218,158.3 ล218ท 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดสร้างชีวิต / รวบรวมโดย ปกรณ์ นภาเหมินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตามรอยพ่อ ครูของแผ่นดิน, [2558?]
เลขเรียก361.06 น927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติบริการสุขภาพสำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนด้านการให้คำปรึกษา / สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, 2546.
เลขเรียกWA590 น928 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีทางเลือกต่อวิธีการเผชิญปัญหาของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 / อัฐฉญา แ...
ชื่อผู้แต่งอัฐฉญา แพทย์ศาสตร์.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก158.35 อ534ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการให้คำปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวนิยมต่อคุณค่าแห่งตนของผู้ต้องขัง / อาดัม นีละไพจิตร.
ชื่อผู้แต่งอาดัม นีละไพจิตร.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก158.35 อ618ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อความหวังของผู้พิการ / ศรวณีย์ อันสะโก.
ชื่อผู้แต่งศรวณีย์ อันสะโก.
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียก158.35 ศ147ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของการให้การปรึกษาแบบกลุ่มมาราธอนตามแนวทฤษฎียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางที่มีต่อสุขภาพจิตของคนพิการ / แส...
ชื่อผู้แต่งแสงเดือน โยธาศรี.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก158.35 ส959ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในการให้คำปรึกษากลุ่มวัยรุ่น : รายงานวิจ...
ชื่อผู้แต่งสกล วรเจริญศรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559.
เลขเรียก158.35 ส116ก 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประกอบการอบรมโครงการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาในงานวางแผนครอบครัว / คณะผู้จัุดทำ, บุษกร วงศ์วิวัฒน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองอนามัยครอบครัว กรมอนามัย, 2537.
เลขเรียกWP630 ค695 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการแนะแนว = Principles of guidance / พยอม วงศ์สารศรี.
ชื่อผู้แต่งพยอม วงศ์สารศรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว วิทยาลัยครูสวนดุสิต, 2526.
เลขเรียกLB1027.5 พ216 2526,371.4 พ16ห 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา