Found: 1,491  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550.
เลขเรียกTJ163.3 ค49 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2550.
เลขเรียกTJ 163.3 ค87 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลด้านพลังงานสำหรับอาคารโดยใช้แผนที่พลังงานแบบตาราง = Development of energy database ...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ ศิริยงค์
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกTJ163.26 ท115ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจการค้าของประเทศไทย โดยเทคนิคการสลายเชิงแจกแจง = An...
ชื่อผู้แต่งอัจฉริยา พวงยอด
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกว 333.7965 อ112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์และผลกระทบของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อการใช้พลังงาน / อธิพงศ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, อภิชาต นันต์จ...
ชื่อผู้แต่งอธิพงศ์ ศรีธำรงสวัสดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2552]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2550.
เลขเรียก658.26 ค961 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาพฤติกรรมการรับรู้การประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้ปฏิบัติการ 3ป. ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
ชื่อผู้แต่งวรรณวิสาข์ สุขปลั่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกวจ333.7932 ว262ศ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย จุลวีร์ ณีรัตนพันธุ์, จินารัตน์ ดาราช
ชื่อผู้แต่งจุลวีร์ ณีรัตนพันธุ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณะพลังงานและวัสดุบทความวิจัยและบทความวิชาการ พ.ศ.2536 / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2536.
เลขเรียก333.79 ท251ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังงาน : เพื่อความเข้าใจ ใช้อย่างรู้ค่า พัฒนาสู่ความยั่งยืน / ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งธงชัย พรรณสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกQC73.4 .ธ25 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังงานกับชีวิต = Energy and life / สุภาวดี น้อยน้ำใส.
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี น้อยน้ำใส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกQC 73 ส46 2562,333.79 ส839พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังงานกับชีวิตประจำวัน / วนิดา เสนีเศรษฐ...[และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531.
เลขเรียก531.6 พ 465 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์พลังงาน พ.ศ. ... / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, [2552-]
เลขเรียก333.79 สถ179
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2559 = Major findings of the 2016 household energy cons...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บางกอกบล๊อก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปผลที่สำคัญการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ.25- = Major findings of the 201- household energy consum...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ, 2559-
เลขเรียกHB820 .ด62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา