Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ประโยชน์พื้นที่ศักยภาพดินลูกรังและหินผุของทั้งประเทศ [map] / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2558.
เลขเรียกG7963.A6 ผ83 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พรุ ป่าเทือกเขาไฟไหม้ และป่าคลองกั่ว จังหวัดสงข...
ชื่อผู้แต่งวีณา หนูยิ้ม
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักงานป่าไม้เขตสงขลา, [2542?]
เลขเรียกSD431 ว73 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สาธารณะและสภาพภูมิทัศน์ : กรณีศึกษาพื้นที่สาธารณะริมชายหาดบริเวณถนนพ...
ชื่อผู้แต่งอัครพล ธัญญเกษตร
พิมพลักษณ์2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครองเพื่อนันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : รายงานก...
ชื่อผู้แต่งนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555.
เลขเรียก333.72 น195ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเลือกที่ตั้งโครงการ / ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล.
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เจ ปริ้น, 2562.
เลขเรียกNA2540.5 .ช642 2562,333.33 ช216ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎเชิงพื้นที่ของการใช้พื้นที่โล่งว่างสาธารณะ กรณีศึกษาชุมชนไท-ยอง บ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน / กฤษฎ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎางค์ ยะรินทร์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชุ่มน้ำโขง / สำนักงานนโยบายแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550.
เลขเรียกQH77.T5 ค962 2550,333.918 ส215ค 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการนำนโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ / เกศฉราภรณ์ สัตยาชัย.
ชื่อผู้แต่งเกศฉราภรณ์ สัตยาชัย.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในป่าพรุช่วงก่อนและหลังการเกิดโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพน...
ชื่อผู้แต่งชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกQH541.5.S9 ช44 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ...
ชื่อผู้แต่งพัฒนพงศ์ โพธิ์ภักดี
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียก333.7846 พ113ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมชนวิถีโลก : ข้อเสนอแนะแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงภายใต้กระแสพัฒนาเศรษฐกิจโลก จ...
ชื่อผู้แต่งพิทยา สรวมศิริ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วนิดาการพิมพ์, 2552.
เลขเรียกHM101 พ671ช 2552,307.1412 พ671ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการศึกษาสถานภาพของประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แตง เชิญ และคลองยั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2537.
เลขเรียกSD414.T35 ค9 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่แดนอีสาน / กนกวรรณ มะโนรมย์, บรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียกHD890.55.Z8ต5 ส36,333.31 ส179 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำ...
ชื่อผู้แต่งประจวบ ลีรักษาเกียรติ.
พิมพลักษณ์[จันทบุรี] : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2560.
เลขเรียกS ป4ก 2560,333.73 ป214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา