Found: 1,794  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำคือชีวิต / ราชบัณฑิตยสถาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550
เลขเรียกสร 333.91 น514 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการจัดการและความขัดแย้งเรื่องน้ำ : การสำรวจพรมแดนแห่งความรู้ / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อดิศร์ อิศร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียกHC79.W32 ป525 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการให้น้ำใต้ผิวดินโดยใช้เซรามิกเพื่อการใช้น้ำแบบประหยัด / สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
ชื่อผู้แต่งสุขทัย พงศ์พัฒนศิริ
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียกS494.5.W3 ส743ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาทางวิชาการ คนกับน้ำ ครั้งที่ 1 เรื่องวิกฤตกการณ์น้ำด้านการเกษตรและแนะแนวทางแก้ไขที่ยั...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2536
เลขเรียก333.91 ส215ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ข่าวสารจากสื่อมวลชนกับจิตสำนึกและพฤติกรรมในการใช้น้ำอย่างประหยัดของนักเรียน : กรณีศึกษานักเ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ บุญเชิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทรัพยากรน้ำ / สมาคมไทยอเมริกัน
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการเรื่องการแก้ปัญหาภาวะวิกฤตทรัพยากรน้ำ (2539 : เชียงราย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคม, 2536.
เลขเรียกTD195 ก471ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทรัพยากรน้ำกับมนุษย์ / สุทธาธิกุล กาญจนภรางกูร [text]
ชื่อผู้แต่งสุทธาธิกุล กาญจนภรางกูร
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. ม.ป.พ. 2548.
เลขเรียก333.91 ส44ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำ : เมื่อโลกหิวกระหาย / คริส จอห์นส์, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2553.
เลขเรียกGB661.2 น62
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำ H2O / [BOOK] ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียก333.72 น513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำดื่มในอุดมคติ = Water for life / สมศักดิ์ วรคามิน ; [บรรณาธิการ วุฐิ นิยมพลานึก, ธัญปวีณ์ ปทุมศ...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ วรคามิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2552.
เลขเรียกWA675 ส283 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องน้ำใส ธรรมชาติสวย.
ชื่อผู้แต่งกลุ่มบริษัทพีเมียร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ, 2534.
เลขเรียก333.91 ก17น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสู้ภัยแล้ง : แนวทางประหยัดน้ำ / โดย ภาสันต์ ภาวิจิตร.
ชื่อผู้แต่งภาสันต์ ภาวิจิตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2537.
เลขเรียกTD392 .ภ65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกอบรมพนักงานส่งน้ำ เล่มที่1 / นุกูล ทองทวี.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ทองทวี.
พิมพลักษณ์ม.ท.ท. , 2522.
เลขเรียก631.7 น17ค2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการฝึกอบรมพนักงานส่งน้ำ เล่มที่2 / นุกูล ทองทวี.
ชื่อผู้แต่งนุกูล ทองทวี.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. , 2526.
เลขเรียก631.7 น17ค2526
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการจัดการและความขัดแย้งเรื่องน้ำ : การสำรวจพรมแดนแห่งความรู้ / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, อดิศร์ อิศร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.
เลขเรียก333.91 ป525 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา