Found: 3,343  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์ผังเมือง' 34 / กองบรรณาธิการฉบับพิเศษ.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการฉบับพิเศษ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, 2534].
เลขเรียกHT169.ท9 ก52
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการใช้ดินของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด / ประนอม การชะนันท์
ชื่อผู้แต่งประนอม การชะนันท์
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกHD890.55 ป289ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดิน [video cd] /.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [254-?].
เลขเรียก333.73 ก 524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนผู้มาขอใช้บริการสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหว...
ชื่อผู้แต่งบุญเหลือ ลาวงศ์
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียกHD110.5.T5 บ613ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายหลักการใช้ที่ดิน = Principles of land use / สมเจตน์ จันทวัฒน์ ; ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร ...
ชื่อผู้แต่งสมเจตน์ จันทวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2524.
เลขเรียกHD111 ส236ค 2524
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาที่ดินทำกินบ้านหนองโนกับบ้านหนองอีดำ ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม / พงศา ศุภจริยาวัตร
ชื่อผู้แต่งพงศา ศุภจริยาวัตร
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกHD890.55 พ112ป 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบ...
ชื่อผู้แต่งกัลยาณี บูรณกาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2537.
เลขเรียกวจ HD110.5.T5 ก412
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่ดิน : ทฤษฎีและนโยบาย = Land, econimics : theory and policy / โดย ทองโรจน์ อ่อนจันทร์...
ชื่อผู้แต่งทองโรจน์ อ่อนจันทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531?].
เลขเรียก333.73 ท311ศ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์ที่ดิน = Land economics : EC 388 / บันลือ คำวชิรพิทักษ์.
ชื่อผู้แต่งบันลือ คำวชิรพิทักษ์.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2521.
เลขเรียก333 บ215ศ 18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักส่วนที่3 และลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว / โดย ธีระยุทธ จิตต์จำนงค์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544.
เลขเรียกHD890.55.Z9Ph4 ผ931 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการใช้ที่ดิน = Principles of land ues : GEO 4205 (GE 417) / ชูศักดิ์ คงคานนท์.
ชื่อผู้แต่งชูศักดิ์ คงคานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556.
เลขเรียกHD1131 ช686 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา / โดย ปนัญญา ธเนศวร ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2541.
เลขเรียกHD890.55.Z8S6 ผน931 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองท่าตะเภา / โดย นาวิก ดาราพงษ์ ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2543.
เลขเรียกHD890.55.Z9.C8 ผ931 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำเมืองตราด / โดย สุชาติ กิตติชัยศรี ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2540.
เลขเรียกHD890.55.Z8E2 ผ931 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจและการประเมินทรัพยากรที่ดิน / ดุสิต มานะจุติ
ชื่อผู้แต่งดุสิต มานะจุติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาปฐพีศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.
เลขเรียกS591 .ด48,631.47 ด764ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา