Found: 1,458  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเวชศึกษาแพทย์ศาสตร์สังเขป / พระยาพิศณุประสาทเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย, 2451.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและวิธีวิทยาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย : รายงานการสัมมนาวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวคิดและวิธีวิทยาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์แผนไทย (2535 : เพชรบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, [2535]
เลขเรียก615.882 ก525น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติวิวัฒนาการและการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนไทย / [บรรณาธิการ/ผู้รวบรวม, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2550
เลขเรียกWB50.JT3 ป373 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย = Professional experience in thai traditional me...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551
เลขเรียกWB50.JT3 ส747อ 2551,615.88 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราประมวลหลักเภสัช / โรงเรียนแพทย์แผนโบราณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงเรียนแพทย์แผนโบราณในประเทศไทย, 2528.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยสำหรับการแพทย์แผนไทย = Research in thai traditional medicine / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2549.
เลขเรียกGR880 ม246,615.88 ม19อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย : การศึกษาจากเอกสารตำรายา / ประทีป ชุมพล
ชื่อผู้แต่งประทีป ชุมพล, 2490-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2554
เลขเรียกR729.5.R87 ป277ป,WZ309 ป171ป 2554,610.9 ป17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องตำราเวชศาสตร์ : คัมภีร์แพทย์ฉบับหลวง ฉบับลายมือเขียนกับการชำระ การบูรณาการและการเผยแพร...
ชื่อผู้แต่งประทีป ชุมพล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2556.
เลขเรียกR644.ท9 ป463 2556
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราการแพทย์ไทยเดิม (แพทยศาสตร์สงเคราะห์) : ฉบับพัฒนา ตอนที่ ๑ / มูลนิธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สีไทย, 2536.
เลขเรียกRS180.T5 ต367 2536,WB 50.JT3 ม686ต 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่องเวชศาสตร์ฉบับหลวงกับการบูรณาการการแพทย์แผนไทย : ศึกษากรณีในเขตกรุงเทพมหานคร / โดย ประ...
ชื่อผู้แต่งประทีป ชุมพล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกR644.ท93ก4 ป46 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมอบุณย์ปากหมา / บุณยพร ยี่มี (เล่าความ) ; เกียรติประถม สินรุ่งเรือง, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งเกียรติประถม สินรุ่งเรืองกุล.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : เอไอดิปดอทคอม, 2554.
เลขเรียกR729.5.R87 บ244 2554,WB50.JT3 ก853ห 2554,615.321 ก911ห 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของแพทย์แผนโบราณในการพัฒนาสาธารณสุขไทย / อรทัย รวยอาจิณ, กาญจนา แก้วเทพ
ชื่อผู้แต่งอรทัย รวยอาจิณ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523.
เลขเรียกR730 อ324,W5 อ324 2523,614 อ324บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาวิชาเวชกรรมไทย พ.ศ. 2522 / รวบรวมโดย คณะกรรมการและอาจารย์ สมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณแ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บพิชการพิมพ์, 2529.
เลขเรียกWB50.JT3 คม696 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา