Found: 258  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ประชาชนได้-เสีย อย่างไร? / ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; พรายพล คุ้มท...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ฝ่ายวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อุดมศึกษา, [2541]
เลขเรียกHD3856.T5 ม246ก 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2541?]
เลขเรียกHD3845 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ประชาชนได้-เสียอย่างไร ? / พรายพล คุ้นทรัพย์, สกนธ์ วรัญญวัฒนา, โกวิท ชาญวิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมศึกษา, (254-).
เลขเรียก338.925 พ458ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของรูปแบบของการแปรรูปและประสิทธิภาพจากการ...
ชื่อผู้แต่งเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
เลขเรียกส.ร. 338.925 ส518ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรสภาพกิจการรัฐวิสาหกิจ : บทเรียนจากเศรษฐกิจแบบตลาด = Privatization : Lessons from Market Econo...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถานศึกษาและวิจัยรัฐวิสาหกิจ จุฬาฯ, [2538?]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลสารเฉพาะกรณี : การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / โดย อัครเมศวร์ ทองนวล.
ชื่อผู้แต่งอัครเมศวร์ ทองนวล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการเอกสารและค้นคว้า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา, 2531.
เลขเรียกHD4300.57 อ476 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชาชน ได้-เสีย อย่างไร? "การแปลรูปรัฐวิสาหกิจ" / ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ฝ่ายวิชาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ, 2541.
เลขเรียกHD4300.55 ธ361ป 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ / โดย สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง, ศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2543.
เลขเรียก351.0092 ส677
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ / โดย สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง, ศ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2543.
เลขเรียก351.0092 ส676 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางปฎิบัติในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสมัยใหม่ / เรียบเรียงโดย ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์.
ชื่อผู้แต่งปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2544].
เลขเรียกHD 3848 ป17น 2544
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ / สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กระทรวงการคลัง
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการคลัง สำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2544
เลขเรียกHD4300.55 ก46 2544,338.925 ก443ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ประชาชนได้เสียอย่างไร / พรายพล คุ้มทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2541?].
เลขเรียกHD4300.57 ก491,351.0092 ก491(3) 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างความเป็นเจ้าของรูปแบบของการแปรรูปและประสิทธิภาพจากกา...
ชื่อผู้แต่งเสกศักดิ์ จำเริญวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกHD4300.57 ส72,ว338.925 ส518ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจกรณีประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศไทย / โดย พิพัฒน์ ไทยอารี
ชื่อผู้แต่งพิพัฒน์ ไทยอารี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียกHD4300.55.A6 พ697น,351.0092 พ 698 น 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2529.
เลขเรียก332.67 จ49ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา