Found: 1,146  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งการเพื่อการแสดง = Thai costume desing / ธีรวัฒน์ ช่างสาน.
ชื่อผู้แต่งธีรวัฒน์ ช่างสาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก, 2561.
เลขเรียก792.028 ธ377ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMix & Match แต่งตัวดีอย่างมีสไตล์ / พลอย จริยะเวช
ชื่อผู้แต่งพลอย จริยะเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บลิส พับลิชชิ่ง, 2548
เลขเรียกGT1720 พ451ม 2548,646.3 พ45ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประวัติเครื่องแต่งกาย พวงผกา คุโรวาท [Text]
ชื่อผู้แต่งพวงผกา คุโรวาท
พิมพลักษณ์วิทยาลัยเทคโนโลยี่และอาชีวศึกษา; กรุงเทพฯ 2523
เลขเรียก646.09 พ17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการแต่งกายชุดนักศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ :รายงานวิจัย= A study of...
ชื่อผู้แต่งบุญสม ครึกครืน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, 2555.
เลขเรียก646.7 บ243พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า 2 = Clothing constrution II / ศรีนวล แก้วแพรก
ชื่อผู้แต่งศรีนวล แก้วแพรก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533.
เลขเรียก646 ศ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งกายสมัยรัตนโกสินทร์ / เอนก นาวิกมูล ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2525
เลขเรียก391 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1-2 / คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย : วิวัฒนาการและเอก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ. คณะอนุกรรมการแต่งกายไทย : วิวัฒนาการและเอกลักษณ์ประจำชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543.
เลขเรียก391.009593 ส948ก 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประวัติเครื่องแต่งกายของไทย เลิศ เกษรเกศรา [Text]
ชื่อผู้แต่งเลิศ เกษรเกศรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อักษรสยามการพิมพ์ 2521
เลขเรียก646.09 ล278ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกา กำหนดการแต่งกายของผู้ที่มีตำแหน่งเฝ้า แต่ไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้เครื่องแบบราชการ พ.ศ.249...
ชื่อผู้แต่งเสถียร วิชัยลักษณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นีติเวชช์, 2499.
เลขเรียกGT1755.ท9 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายของคนไทยที่ได้รับอิทธิพลจากอารยประเทศ = Dressing culture of thais influenced by ci...
ชื่อผู้แต่งจารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกGN418 จ328ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิชาประวัติการแต่งกายไทย / เลิศ เกษรเกศรา.
ชื่อผู้แต่งเลิศ เกษรเกศรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรสยาม, 2521.
เลขเรียกGT1520 ล76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสตร์ ศิลป์ สี อาภรณ์ = Seven day's color : art of life / สมาคมผู้ผลิตและออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมผู้ผลิตและออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย, [255-].
เลขเรียก391.009593 ศ371
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี กรมศิลปากร [text]
พิมพลักษณ์พระนคร โรงพิมพ์สามมิตร 2514
เลขเรียก391 ส14
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรียนรู้เกี่ยวกับชุดแต่งกายของชาติต่าง ๆ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่วิทยา, 2517.
เลขเรียก391 ร615
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแต่งตัวให้ผอมสวย สไตล์ดาราในแบบตัวเอง / ผู้เขียน ศิวาพร มูลน้อย text
ชื่อผู้แต่งศิวาพร มูลน้อย
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2556
เลขเรียกTT 848 ศ554ต 2556,646.3 ศ37ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา